Skip to main content

Aan: Gemeenteraad Castricum

Burgerinitiatief klimaat- en ecologische noodtoestand Castricum

Burgers hebben het recht op een leefbare toekomst. Ook moet de overheid burgers goed informeren over de staat van het klimaat, de ernstige bedreigingen door klimaatverandering en de risico’s van niets of te weinig doen. Nu is het nog mogelijk de ergste gevolgen van klimaatontwrichting af te wenden.

Door te erkennen dat we met een noodtoestand te maken hebben, kunnen we beginnen met een doortastende en rechtvaardige klimaataanpak, die recht doet aan de omvang en de bedreigingen van klimaatverandering. Wereldwijd hebben al meer dan 2000 overheden een klimaatnoodtoestand of klimaatcrisis uitgeroepen. In Nederland zijn dit onder andere Amsterdam, Den Haag, Haarlem en, recentelijk, Rotterdam. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres, heeft overheden dan ook opgeroepen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

Ook Castricum moet de klimaat- en ecologische noodtoestand uitroepen! We zijn dit verplicht aan de inwoners van Castricum, onze kinderen en jongeren, maar ook aan onze medebewoners op deze planeet die nu al hard geraakt worden door klimaatverandering.

Inwoners van de gemeente Castricum hebben de mogelijkheid om een burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen, zodat de gemeenteraad hierover een besluit moet nemen. Als we met zoveel mogelijk inwoners van Castricum laten zien dat dit burgerinitiatief breed gedragen is, dan moet de gemeenteraad wel naar ons luisteren!

Ondergetekenden verzoeken hierbij het volgende onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

Aan de gemeenteraad wordt het volgende besluit gevraagd:

1. Het uitroepen van de klimaat- en ecologische noodtoestand
2. Het doen van alles wat in haar macht ligt om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen zo snel als mogelijk terug te brengen naar netto nul.

Waarom is het belangrijk?

De wereld verkeert in een zeer zorgelijke toestand wat betreft het klimaat en ecologie. De gemiddelde temperatuur is al met 1,1 graad gestegen, in Nederland zelfs met 1,7 graden. Deze temperatuurstijging is zeer gevaarlijk en vormt een existentiële bedreiging voor het leven op aarde.

Naast het gevaar van klimaatverandering vormt met betrekking tot ecologie het verlies van soortenrijkdom (biodiversiteit) eveneens een grote bedreiging. Voor zowel de voedselvoorziening, de economische ontwikkeling als de financiële stabiliteit. In Nederland is 85% van de oorspronkelijke soortenrijkdom al verloren gegaan. We ondermijnen de ecosystemen die we nodig hebben voor ons voortbestaan. Klimaatverandering heeft een grote invloed op de vrede en veiligheid in de wereld en een potentieel ontwrichtende invloed op de samenleving door oorlogen en vluchtelingenstromen.

Luchtvervuiling als gevolg van fossiele brandstoffen veroorzaakt wereldwijd 8,7 miljoen doden per jaar . In Nederland veroorzaken milieufactoren ongeveer 6% van de ziektelast en overlijden 20.000 per jaar aan de gevolgen van luchtvervuiling (fijnstof). Omgerekend naar de gemeente Castricum zijn dat 42 mensen per jaar. Daarbij komen nog doden als gevolg van hittegolven, oplopend tot een wereldwijd totaal van 83 miljoen tussen 2020 en 2100 . De verwachtingen zijn dat record verbrekende hittegolven nog vaker gaan voorkomen in de toekomst. De klimaatcrisis is volgens het medisch tijdschrift the Lancet de grootste bedreiging voor de gezondheid in de 21ste eeuw.

Klimaatverandering is niet alleen iets waarvan we in de toekomst de gevolgen van gaan merken, want nu al zijn de gevolgen ernstig en kostbaar. De watersnood in Limburg veroorzaakte alleen al in de gemeente Valkenburg 400 miljoen euro schade. Door klimaatverandering neemt zowel de kans op hittegolven als extreme neerslag toe, met funeste gevolgen. In Nederland gaat het nu al om 250 doden per jaar door hitte als gevolg van klimaatverandering .

Ondanks al dit alles blijven de Nederlandse inspanningen ver achter bij wat er nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Om een 66% kans te hebben om onder de anderhalve graad opwarming te blijven, zoals beoogd met het Parijs-akkoord, moet Nederland al in 2026 CO2 neutraal zijn. Het is dus, zelfs los van het Urgenda-vonnis waar de Nederlandse staat niet aan voldoet, evident dat de inspanningen ver achter blijven bij wat er nodig is om Castricum een veilige toekomst te geven. Als kustplaats heeft Castricum daarnaast te maken met bedreiging door de stijging van de zeespiegel. Die heeft nu al invloed op de voedselvoorziening omdat verzilting van de landbouwgrond onze voedselproductie bedreigt.

Dit is een burgerinitiatief van Extinction Rebellion Castricum
Castricum, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Links

Updates

2021-11-25 19:33:19 +0100

100 handtekeningen verzameld

2021-11-09 18:13:00 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-11-08 16:26:34 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-11-08 11:07:48 +0100

10 handtekeningen verzameld