• Geen Kerncentrale in de Eemshaven!
  We lichten verder toe dat we tegen de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven zijn, omdat:  1. Kerncentrales extreem duur zijn, mede door alle veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen om omwonenden en omgeving te beschermen tegen het vrijkomen van radioactieve straling en materiaal. Met de investeringsbedragen kunnen beter besparingsmaatregelen genomen worden en andere vormen van elektriciteitsopwekking worden gefinancierd. Leveringszekerheid valt of staat niet met kernenergie. 2. Het erg lang duurt voordat een kerncentrale werkelijk elektriciteit gaat leveren. Het bouwproces alleen al duurt in de orde van 10 jaar. Die tijd hebben we niet, bovendien zijn er andere, veiliger vormen van opwekking die veel sneller te realiseren zijn. 3. Mede door de hoge kosten en de lange bouwtijd gaat kernenergie ten koste van oplossingen voor nu. Liever bijdragen voor sneller te realiseren en kleinschaliger oplossingen dan een megacentrale. 4. Kernenergie kent gevaren en kwetsbaarheden. We hebben bij Tsjernobyl en Fukushima gezien welke gevolgen het vrijkomen van straling kan hebben. Bij grote conflicten dreigt er gevaar, zoals nu bij de grote kerncentrale in Oekraïne. Bij regulier bedrijf is de kans op een ongeluk klein maar de gevolgen kunnen gigantisch zijn. Ook is er een zeer langdurige oplossing nodig gedurende duizenden jaren voor het kernafval dat tijdens het bedrijf ontstaat. Wie weet na zoveel tijd nog waar radioactief afval is opgeslagen en wat er gebeurt als na lange tijd toch materiaal vrijkomt en mogelijk verontreiniging van de omgeving veroorzaakt? 5. Ten slotte is de locatie van de kerncentrale in de Eemshaven een bedreiging voor de Waddenzee. De centrale zal koelwater moeten lozen op het oppervlaktewater en hierdoor zal de zee rond de Eemshaven opwarmen. Daardoor zal het ecosysteem onder druk komen te staan. De status van Werelderfgoed van de Waddenzee brengt met zich mee dat dergelijke grootschalige activiteiten niet mogen worden uitgevoerd op straffe van het intrekken van dit predicaat.
  3.025 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Milieudefensie Groningen Picture
 • Klimaatdoelen halen zonder kernenergie – jouw stem telt! TK2023 + petitie
  Volgens de laatste Peilingwijzer gaan op dit moment 75.8% van alle stemmen[1] naar partijen die volgens hun verkiezingsprogramma TK2023 grootschalig in kernenergie en de bouw van minstens 2 nieuwe kerncentrales in Nederland willen investeren: VVD, NSC, PVV, BBB, D66, FvD, CDA, Volt, CU, Denk, SGP, JA21, 50PLUS. Hiervoor is al € 5 miljard belastinggeld gereserveerd. De VVD is bijv. zelfs van plan om tot 2035 minstens 4 nieuwe kerncentrales en meerdere kleine te bouwen. Ook de 50 jaar oude kerncentrale Borssele zou open blijven[2]. JA21 wil kernenergie als “dé elektriciteitsbron van de toekomst” bestempelen[3]. Vele van deze partijen noemen kernenergie een “CO2-vrij” (NSC, D66)[4,5], “duurzaam” (BBB)[6] en “milieuvriendelijk” (PVV)[7] alternatief om de klimaatdoelen te halen. Is kernenergie daadwerkelijk een duurzaam en klimaatneutraal alternatief voor fossiele brandstoffen? 1. Kernenergie is afhankelijk van eindige grondstoffen, zoals uranium, en daarom geen goed alternatief voor fossiele energiebronnen. 2. Tijdens de bouw en ontmanteling van de kerncentrales, bij winning en transport van uranium en de verwerking en opslag van het radioactief afval komen veel broeikasgassen vrij. Daardoor is kernenergie niet CO2-vrij of klimaatneutraal. De winning van de grondstof uranium heeft bovendien massieve gevolgen voor het milieu. 3. Voor de productie van kernenergie maken we ons afhankelijk van grondstofleveringen uit niet-EU landen, waardoor we - net als bij gas – een zelfstandige energieverzorging niet kunnen garanderen. In 2022 kwamen slechts 0.15% van de uranium leveringen voor EU kerncentrales uit de EU zelf, de rest uit niet-EU landen. Hiervan zijn de top leveranciers: Kazachstan 26.82%, Nigeria 25.38%, Canada 21.99%, en Rusland 16.89%.[8] 4. Er bestaat wereldwijd nog steeds geen duurzame oplossing voor de opslag van heel giftig atoomafval dat duizenden jaren levensgevaarlijk blijft. Ook niet in Nederland. 5. Kerncentrales zijn bijzonder kwetsbaar in oorlog situaties en voor terroristische aanvallen, omdat kernreactoren continu gekoeld moeten worden. Als er grote problemen met het elektriciteitsnet zijn of het koelsysteem vernield wordt, heeft een oververhitting van de kern een gevolg met rampzalige consequenties. Ook een natuurramp zoals in Fukushima kan dramatische gevolgen hebben. Kernenergie vs. hernieuwbare energiebronnen: 6. Volgens het CBS is de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in de eerste helft van 2023 gestegen naar 27,6 miljard kWh (vooral uit zonne- en windenergie). Dat is 46 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland. Ter vergelijking, in dezelfde periode werd 1,93 miljard kWh geproduceerd uit kernenergie.[9] Daardoor was de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in die tijd 14,3 keer hoger dan uit kernenergie. Kernenergie levert bovendien geen substantiële bijdrage aan de onze energieverzorging: in 2021 kwam maar 3.1% van de elektriciteitsproductie uit kernenergie.[10] Uit deze cijfers blijkt ook dat we ons niet afhankelijk moeten maken van kernenergie en uranium leveranciers als we in plaats daarvan verder in hernieuwbare energie investeren. 7. Vaak wordt het argument gebruikt dat kerncentrales 24/7 energie kunnen produceren en daardoor een stabiele bron van energie zijn. Een voorbeeld uit Frankrijk verduidelijkt dat het in de praktijk anders eruitziet: In 2021 hadden alle 56 kernreactoren in Frankrijk te maken met productie uitvallen en stonden gemiddeld 103.75 dagen lang stil.[11] Dat is een productie uitval van 28.4% per jaar. 8. Kernenergie is enorm duur! Een kerncentrale kost vele honderden miljoenen euro’s. Ook is het opwekken van energie inmiddels aanzienlijk duurder dan energie uit hernieuwbare bronnen. In 2021 waren de gemiddelde LCOE kosten in de VS voor het produceren van windenergie US$ 38 per MWh, en voor zonne-energie US$ 36 per MWh, vergeleken met US$ 167 per MWh voor kernenergie.[12] Kernenergie is dus 4 tot 5 keer duurder dan hernieuwbare alternatieven. 9. De bouw van nieuwe kerncentrales duurt vele jaren. Als de bouw tot 2035 duurt, zijn dat nog 12 jaren voordat er überhaupt energie wordt geproduceerd en een bijdrage aan onze energievoorziening kan leveren. Door de inzet op hernieuwbare energiebronnen kunnen we sneller energie produceren. Wat kan jij doen? --> Teken deze petitie als je voor de inzet op écht duurzame en hernieuwbare energiebronnen bent in plaats van kernenergie! --> Ga op 22 november 2023 naar het stemlokaal en kies voor partijen die tegen kernenergie zijn. Kies voor een eerlijke en schone toekomst! --> Deel deze petitie op social media, en met je vrienden, familie en collega’s. --> Ga naar de klimaatmars op 12 november in Amsterdam. Laat je stem horen op 22 november! Stem voor een duurzame toekomst zonder kernenergie! We kunnen het tij nú nog keren! Sources: [1] https://peilingwijzer.tomlouwerse.nl/, bijgewerkt op 31.10.2023 [2] https://www.vvd.nl/pijlers/klimaat-en-energie/ [3] https://ja21.nl/fileadmin/user_upload/Verkiezingsprogramma_TK_23_A4_v3.pdf ; p. 13 [4] https://storage.googleapis.com/groep-pieter-website/NSC_verkiezingsprogramma_2023_01.pdf ; p. 55 [5] https://d66.nl/wp-content/uploads/2023/10/DEF_D66_VKP2023_2023-2027.pdf ; p. 18 [6] https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/10/BBB_VERKIEZINGSPROGRAMMA_NOV2023_Corr5.pdf ; p.116 [7] https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article.html?id=6567:dertigledendebat-over-bericht-europese-kerncentrales-niet-veilig-genoeg [8] https://euratom-supply.ec.europa.eu/activities/market-observatory_en [9] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/38/bijna-helft-elektriciteitsproductie-uit-hernieuwbare-bronnen [10] https://www.worldnuclearreport.org/+-The-Netherlands-+.html [11,12] WNISR 2022, p. 83-85, 280, https://www.worldnuclearreport.org
  87 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Anke Berndzen
 • Het klimaat kan geen vertraging meer hebben.
  We zijn met die reductie dan pas half weg en hebben nog 20 jaar de tijd om die overige 50% weg te werken. De Tweede Kamer zal daarvoor opnieuw een flink aantal pakketten maatregelen voor de kiezen krijgen. Om te voorkomen dat er dan toch weer een situatie ontstaat waarbij maatregelen te veel worden gekort eisen wij van de, na de komende verkiezingen te vormen, Tweede Kamer dat die serieus naar de maatregelen gaat kijken en zo veel mogelijk beslist ten voordele van het klimaat! Onderteken de petitie aan de Tweede Kamer: Stem ten voordele van het klimaat, want als we het klimaat niet weten te redden hoeven we ons over andere zaken al helemaal niet meer druk te maken.
  234 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Hans (J.C.) van der Kraats
 • Amsterdam, kap met kolen!
  We zitten middenin een klimaatcrisis – iets wat de gemeenteraad in 2019 al heeft onderkend. We stevenen af op catastrofale klimaatontwrichting. Hoe verder de temperaturen stijgen, hoe ernstiger de gevolgen zullen zijn. Het enige dat we hoeven doen om de ergste scenario's te voorkomen, is onze uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul te reduceren – niet in 2030 of 2050, maar nu! Elk tiende graad opwarming die we voorkomen, voorkomt grotere ellende. In Parijs is afgesproken om te proberen de opwarming tot 1,5 graden te beperken. Waarom? Omdat we bij boven 1,5 graden de opwarming niet meer zelf in de hand hebben. Dan worden kantelpunten getriggerd die zelf voor een enorme uitstoot van broeikasgassen gaan zorgen: het smelten van de poolkappen, het ontdooien van de permafrost en het uitdrogen van het Amazone-regenwoud bijvoorbeeld. In de Amsterdamse haven worden jaarlijks miljoenen tonnen steenkool overgeslagen, verantwoordelijk voor de uitstoot van tientallen megaton CO2. Dat is niet te rijmen met de klimaatambities van Amsterdam, en is in het licht van de existentiële crisis waar we mee te maken hebben, niet uit te leggen en ronduit onverantwoordelijk. Kolen hebben het grootste aandeel in de CO2-uitstoot, maar het kleinste aandeel in de energiemix. Kappen met kolen is dus een no-brainer.
  969 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Peter Jamin Picture
 • Zorg voor Aardebeschermer Castricum
  Om te voorkomen dat vreedzame demonstranten gecriminaliseerd worden.
  426 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Cora Schipma
 • Universiteit Leiden en TU Delft: verbreek alle banden met fossiele bedrijven!
  Universiteiten zouden een van de leiders moeten zijn in het aanpakken van deze existentiële uitdaging. We hebben onderzoek nodig dat onze visies voor een eerlijke en welvarende maatschappij voedt en de obstakels wegneemt om deze visie te realiseren. Universiteiten moeten plekken creëren voor studenten om radicale, nieuwe ideeën te ontwikkelen en de handvatten aanbieden die ze nodig hebben om onze samenleving te transformeren.  Maar in plaats daarvan zijn ze afgeleid met recycling en minder papier gebruiken. Of erger, ze werken nog samen met fossiele bedrijven aan "groene" technologie die wordt ontwikkelt om het business model van deze bedrijven en de consumptie patronen waar ze geld aan verdienen in stand te houden. Dit is niet goed genoeg.  Daarom eisen we: 1. Stop fossiele subsidies en geef dit geld uit aan onderwijs en onderzoek: - De kwijtschelding van ons studieschuld en gratis OV voor alle studenten, ongeacht nationaliteit en studie niveau.  - Beëindig de bestaansonzekerheid van universitair personeel door betere arbeidsomstandigheden te creëren en vaste contracten te geven aan staf dat structureel werk doet.  2. Verbreek de banden met de fossiele industrie en wees volledig transparant over de huidige samenwerking met deze industrie:  - Geen bestuurders en onderzoekers die mogelijke belangenverstrengeling hebben door andere functies en links met de fossiele industrie.  - Geen invloed van fossiele bedrijven op onderzoek. TU Delft moet al het onderzoek stoppen dat de fossiele industrie levend houdt, incl. valse duurzame oplossingen.  - Geen plek voor fossiele bedrijven op bedrijven dagen en andere wervingsevenementen.  3. Word een leider in de aanpak van de klimaatcrisis: - Open meer ruimte voor klimaatactie: geef studenten organisaties en green offices meer invloed op beleid en verduurzaming van de universiteit.  - Integreer klimaatonderwijs in alle curricula.  - Geef gratis klimaatonderwijs aan iedereen in de samenleving die dat wil volgen. Blijf op de hoogte: Volg onze whatsapp broadcast: https://chat.whatsapp.com/LXkPsLiU2NR12yuGHxIhuS Volg ons op instagram: https://www.instagram.com/endfossil.lu.tud/ -- ENGLISH -- The planet is on fire, drowning in floods and plagued by pandemics. People all over the world, especially in the Global South, are dying as a result. The world's leading scientists called for a radical transformation of our economy, politics and society in a report by the Intergovernmental Panel on Climate Change. In the next 10 years.  Universities should be leading the way as we face this existential challenge. We need research that helps shape our visions of a just and prosperous society and removes the barriers to achieving them. Universities must create spaces for students to nurture radical new ideas and provide the tools they need to be a part of transforming our society.  Instead our universities are distracted with recycling programmes and reducing paper waste. Or worse, they work with fossil fuel companies on "green" technologies that serve to protect the companies' business models and the consumption patterns that they profit from. This is not good enough.  ​​​​​​​That is why demand: 1. Stop fossil subsidies and redirect funds into education and research: - Cancel student debt and make public transport free for all students, independently of nationality or level of education. - End precarisation of university staff by creating better working conditions and offering permanent contracts to staff performing structural work. 2. Cut ties with the fossil industry and be completely transparent about the current state of cooperation with the industry: - No high-level university position covered by people with conflicts of interest with links to the fossil fuels industry. - No influence of fossil companies in research at all. TU Delft must stop any research that keeps the fossil fuel industry alive, including false sustainable solutions. - No place for the fossil fuel industry at career fairs and other recruitment events at university. 3. Take on the role of academic leaders:  - Open more spaces for climate action: give students organisations and green offices more power in making the university sustainable. - Integrate climate education in all curriculums. - Offer free climate education to the public. For the latest updates: Join our Whatsapp Broadcastgroup https://chat.whatsapp.com/LXkPsLiU2NR12yuGHxIhuS Follow us on Instagram https://www.instagram.com/endfossil.lu.tud/
  340 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Pieter Sellies
 • Laat Shell niet wegkomen met een corruptieschandaal!
  Shell en andere verdachten, waaronder de Italiaanse oliemultinational Eni, werden in Italië al vervolgd omdat zij 1,1 miljard aan steekpenningen zouden hebben betaald om het olieveld aan de Nigeriaanse kust in handen te krijgen. Maar in 2021 werden alle verdachten vrijgesproken in een zeer controversieel vonnis. Nog vreemder is dat de Italiaanse aanklager die de zaak in eerste instantie had geopend niet meer de kans kreeg om in hoger beroep te gaan tegen Shell. Hij werd vervangen. Het beroep is hierna ingetrokken. Door regels tegen dubbele vervolging is vervolging van Shell in Nederland voor het verschaffen van 1,1 miljard dollar aan steekpenningen onmogelijk. Het OM wilde Shell vervolgen, maar omdat Italiaans bedrijf ENI waarmee zij samenwerkte al (zonder consequenties) is vervolgd, kan dit nu niet. Er zijn ook andere misdrijven, zoals witwassen van geld, bedrog en diefstal, die nu helemaal niet vervolgd worden. Dat is een probleem! Het OM kan kiezen om deze misdrijven alsnog te vervolgen en een rechtvaardig vonnis af te dwingen. Shell komt al decennia weg met het vervuilen van de planeet op gigantische schaal. Doormiddel van ontkenning, greenwashing en corruptie pompt het al sinds begin vorige eeuw tonnen aan CO2 in de lucht. Daarom moeten we Shell aanpakken op alle mogelijke manieren. Laten we iedereen eraan herinneren dat zelfs Shell gerechtigheid niet kan ontlopen en teken de brief! Wil je meer weten? Kijk dan hier: https://www.degoedezaak.org/shells-corruptieschandaal-opl245 BONDGENOTEN: Extinction Rebellion ASEED Fossielvrij NL Transnational Institute ShellMustFall Fridays for Future NL
  344 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door DeGoedeZaak Picture
 • Voer jij met ons het komende jaar campagne op de 'Klimaatmiljarden'?
  De urgentie om de klimaatcrisis aan te pakken is groot. Zowel in Nederland als daarbuiten worden er miljarden vrijgemaakt om die crisis te bestrijden. Maar veel oplossingen waarin wordt geïnvesteerd zijn helemaal niet groen. Keer op keer moeten we concluderen dat onze volksvertegenwoordigers kiezen voor oplossingen die niet ver genoeg gaan en die bovendien het huidige systeem in stand houden. Geld pompen naar vergroening van grote vervuilers, zonder ze een klimaatplicht op te leggen #IsNietGroen. Inzetten op het uit de lucht halen van CO2 in plaats van nu de uitstoot radicaal terugdringen #IsNietGroen. Gas en kernenergie als duurzaam aanmerken in de Europese Taxonomie #IsNietGroen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. En helaas werkt de strategie van deze rechtse politici. Steeds meer Nederlandse kiezers vinden bijvoorbeeld dat ons kabinet met het meest recente regeerakkoord op de juiste klimaat-koers ligt. Dat is heel slecht nieuws. Daar moeten we iets tegenover stellen. Met de Klimaatmiljarden-campagne vertellen we daarom een alternatief verhaal. Via onze eigen klimaatcampagnes, en die van onze burgerscampaigners en bondgenoten, ontkrachten we de valse oplossingen en proberen we de steun voor échte antwoorden op de klimaatcrisis te verhogen. En daar hebben we jouw hulp hard bij nodig!
  493 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Jesse van DeGoedeZaak Picture
 • Wij eisen eerlijke klimaatberichtgeving van de Volkskrant
  Een krant heeft een maatschappelijke taak als vierde macht. Als de bevolking te weinig op de hoogte is van de gevolgen van politieke besluiten voor ons klimaat, wordt het onmogelijk om (letterlijk) het tij te keren.
  433 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Zinzi van der Aar
 • Verdedig het klimaat - geen bezuinigingen op onze toekomst!
  Het Klimaatfonds en Stikstoffonds zijn hele belangrijke fondsen. Het Klimaatfonds van 35 miljard euro is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om de klimaatdoelen te behalen. Het Stikstoffonds van 25 miljard euro is cruciaal voor het terugbrengen van de stikstofvervuiling in Nederland. Deze fondsen zijn geleende gelden, dat betekent dat deze fondsen later dus terugbetaald worden door jongeren en toekomstige generaties, terwijl er ook nu voor gekozen kan worden om vervuilende bedrijven meer belasting te laten betalen op de negatieve impact die zij hebben op het klimaat en de stikstofcrisis. Geld wegnemen van het Klimaatfonds en het Stikstoffonds, gaat ten koste van de langetermijnveiligheid en -zekerheid. Het klimaat wordt voor de zoveelste keer gezien als een bijzaak of probleem voor later, terwijl de tijd om te handelen nu is. Acute crises moeten onze ambities voor de toekomst niet in de weg blijven zitten en langetermijndoelen zoals een leefbare toekomst moeten een prioriteit blijven. Op deze wijze neemt de politiek bestaanszekerheid bij jonge en toekomstige generaties weg, zodat ze geen lastige keuzes hoeven te maken in het hier en nu. 35 miljard voor 10 jaar is een mooi begin, waarvan elke cent hard nodig is. Laat jongeren en toekomstige generaties niet de prijs betalen voor problemen van nu, ten koste van hun toekomst. Teken daarom nu onze petitie tegen deze bezuinigingen! De petitie wordt gesteund door: - Youth for Climate - DWARS - Perspectief - Klimaat en Energie Koepel - Studenten voor Morgen - Jonge Democraten - Natuur en Milieufederatie - Extinction Rebellion NL - Landelijke Studentenvakbond - PINK!
  1.965 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door De Jonge Klimaatbeweging
 • Teken voor een duurzame gemeentepolitiek in Nijmegen!
  De noodsituatie voor klimaat en ecologie zijn al uitgeroepen in de Gemeente Nijmegen! B&W en de (nieuwe) raad, handel daar dan ook naar! De ondertekenende organisaties en personen staan in grote lijnen achter eisen van de klimaatcoalitie Nijmegen. Wil je meer weten over hoe wij onze eisen willen laten uitvoeren? Op onze website wordt er per eis uitgelegd welke concrete stappen de politieke partijen moeten nemen. https://klimaatcoalitienijmegen.nl/eisen/#crisis Teken de petitie en help mee in Nijmegen een echt daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid te realiseren!
  294 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Netwerkgroep Klimaatcoalitienijmegen
 • Onze premies, wij beslissen: verzekeraars, beleg onze premies duurzaam!
  - We willen meer inzicht: de verzekeraars geven ons geen (of weinig) inzicht in waar de beleggingen van onze premies naartoe gaan. Zoals we weten gaat 65% hiervan naar niet-duurzame beleggingen die te maken kunnen hebben met de uitputting van fossiele brandstoffen, kinderarbeid, wapenhandel of ontbossing. - We willen meer invloed: op dit moment hebben wij geen invloed op de beleggingen die worden gedaan met onze premies. - We willen een duurzame toekomst: om onszelf van een duurzamere wereld te verzekeren, willen wij met deze petitie de macht bij de verzekerde zelf leggen als het gaat om het beleggen van de premie. TEKEN DE PETITIE! Dus wil jij jezelf en jouw kinderen verzekeren van een duurzame toekomst? Zet dan deze stap en zorg ervoor dat jouw premie duurzaam wordt belegd. Teken de petitie! #VerzekerJeVanEenDuurzameToekomst [1] https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2021/september/beleggers-beter-informeren-duurzaamheid
  82 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Marcel Janssen