• Burgerinitiatief: Verbied Fossiele Reclame
  Een reclameverbod voor de fossiele sector is in 30 jaar klimaatbeleid nog nooit ter sprake geweest in de Tweede Kamer. Dat gaan wij samen veranderen! Met uw handtekening onder dit burgerinitiatief kunt u echt verschil maken. Als we 40.000+ handtekeningen hebben, is de Tweede Kamer verplicht om over het burgerinitiatief te spreken. Een burgerinitiatief is een wettelijk instrument en heeft meer impact dan een petitie. Om uw stem te laten meetellen vragen we om meer gegevens dan u gewend bent bij een petitie. We hebben ook uw geboortedatum, adres en uw nationaliteit nodig. Zie de regels voor het burgerinitiatief: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven
  1.005 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Reclame Fossielvrij
 • Schouten, laat je niet afleiden!
  Het stikstofdebat wordt nu al te lang gegijzeld door een kleine groep boeren die op oude voet verder willen. De overdaad aan stikstof is een groot probleem voor de natuur. Door grote hoeveelheden stikstof kunnen veel planten niet goed meer groeien en daardoor kunnen ook de dieren die deze planten eten niet goed overleven. Hierdoor neemt in voedselarme gebieden zoals de heide, duinen en hoogveen het aantal planten en dieren af. Stikstofuitstoot wordt voor een groot deel veroorzaakt door de landbouw. Sinds de uitspraak van het Europese Hof in 2018 over het Nederlandse beleid rondom stikstof, het oordeel van de Raad van State in mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof onvoldoende is, en het rapport van de commissie Remkes, ‘Niet alles kan’ in september 2019, overlegt het kabinet met de landbouwsector over stikstofmaatregelen. Eerder deze maand kondigde minister Schouten maatregelen aan voor de landbouw, waaronder het opkopen of verplaatsen van veehouderijen van boeren die dat zelf willen, innovatie en verduurzaming van stallen, en bedrijfsadvies en een fonds voor bedrijven die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. Goede eerste stappen, waar we al lang genoeg op moesten wachten. Nu moet minister Schouten doorpakken: laat je niet gijzelen door een kleine groep radicale boeren, maar kies voor de stille meerderheid van Nederland die klaar is met de trekkers op het Malieveld, vindt dat onze kwetsbare natuur moet worden gered en staat voor een duurzame toekomst. Vooruit met de geit!
  5.267 van 6.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Steun het eerste duurzame energiepark van Utrecht en omgeving
  Als we niks doen aan de manier waarop we energie opwekken, dan sluiten we onze ogen voor de grote gevolgen van klimaatverandering. De provincie Utrecht loopt ver achter op andere delen van Nederland. Met het plan van Rijne Energie wekken we in één klap duurzame elektriciteit op voor bijna de helft van alle huishoudens in Utrecht. Hier is de plek, nu is het moment, voor een grote sprong naar een duurzame toekomst.
  1.280 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Freek Bersch
 • Resolutie van de Actiegroep Registertolken en -vertalers
  Deze resolutie gaat om de toekomst van de Registertolken en -vertalers op de arbeidsmarkt. Wij, de beëdigde tolken en vertalers voeren vanaf januari 2020 actie. Door deze resolutie elektronisch te ondertekenen bevestigt iedereen zijn deelname aan de actie die in januari 2020 van start is gegaan totdat het gewenste resultaat is bereikt. U kunt de resolutie ondertekenen door uw volledige naam en Rbtv-nummer in te vullen. Bedankt alvast voor uw steun!
  3.315 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Beëdigd tolk en vertaler
 • Woerden solidair met Monfoort! Samen sterk voor kwetsbare ouderen!
  Het is verschrikkelijk dat kwetsbare ouderen, zelfs op hoge leeftijd, nog gedwongen worden om te verhuizen doordat een zorginstelling niet rendabel is. Het is ook voor hun naasten, voor mantelzorgers ondoenlijk. Dit alles heeft grote gevolgen voor het welzijn van deze mensen.

Zo moeten we de zorg niet willen regelen! Dit moet anders! Zorg voor onze kwetsbare ouderen hoort een basisvoorziening te zijn in elke gemeente, geen verdienmodel voor zorgondernemers!

 Door de handen ineen te slaan kunnen we samen sterk gaan staan voor de ouderenzorg!
Extra druk kan op de Regering worden gezet als fracties van de politieke partijen in Woerden en Montfoort hun Tweede Kamerleden vragen zich sterk te maken voor ouderenzorg. In Montfoort dreigt ouderenzorg nu snel te verdwijnen vanwege de sluiting van de Bloesemhof (kleinschalig (groeps)wonen) en de Vlinderhof (dagbesteding). Dit zijn locaties van zorginstelling Rijnhoven. Ook in Woerden heeft deze instelling locaties voor ouderenzorg, de Vijverhof (kleinschalig (groeps)wonen) en de Daghof (dagbesteding) te Harmelen. Teken de petitie, Woerden solidair met Montfoort! Samen sterk voor de zorg voor kwetsbare ouderen! Regering, waarborg zorg als basisvoorziening in de eigen gemeente!
  197 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Wilma de Mooij Picture
 • Open Brief - Voor het recht van ieder mens op goede zorg
  De Johannes Wier Stichting roept de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland en de minister op om met alle partijen te komen tot juridisch, ethisch en financieel verantwoord beleid. De brief is al mede ondertekend door hoogleraren, zorgverleners en de directeuren en voorzitters van de volgende organisaties, die allen daarmee het belang van de oproep onderstrepen: AJN Amnesty International ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum & ARQ Centrum '45 Artsenfederatie KNMG BPSW CNV Zorg en Welzijn Dokters van de Wereld Gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam & omstreken GGD Hollands Midden GGD regio Utrecht INTERCCOM KinderrechtenNU KAMG KNCV KNOV LHV NAPA NHG NJCM NOOM NVK NVSHA Patiëntenfederatie Nederland Pharos Rutgers SGAN Steunpunt GGZ Utrecht Stichting Algemeen Welzijn Anderstaligen Stichting Achterstandswijken Nijmegen Stichting Kind & Ziekenhuis Utrechts Fonds Achterstandswijken VNVA Verloskunde Academie Amsterdam Groningen VluchtelingenWerk Nederland De volledige lijst is te downloaden van onze website: https://www.johannes-wier.nl/2019/12/taalbarrieres-oproep-jws-aan-kwaliteitsraad-zorginstituut-nederland/ _________________________________________________________________________________ Onze brief aan de Kwaliteitsraad van 10 december 2019: Geachte heer Kremer, Vandaag op Human Rights Day vragen wij uw aandacht voor de vele ingezetenen van Nederland die zowel in de zorg als in het sociaal domein te kampen hebben met taalbarrières. Inmiddels wonen er in ons land bijna 2,5 miljoen mensen ─ arbeids- en kennismigranten, internationale studenten, vluchtelingen en hun kinderen ─ van wie Nederlands niet de moedertaal is. Onder hen zijn er veel patiënten met wie zorgverleners niet of niet optimaal kunnen communiceren zonder de steun van een professionele tolk. En juist die professionele tolk ontbreekt vaak. Daarmee is voor deze patiënten een van de mensenrechten in het geding: de toegang tot zorg. Van een schrijnende impasse … Het ministerie van VWS schafte in 2012 de ruimhartige overheidsregeling voor de financiering van professionele tolken af. De patiënt werd geacht Nederlands te spreken of zelf voor een tolk te zorgen. En al zorgde de KNMG in 2014 samen met onder andere Pharos voor de kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg, deze norm wordt amper toegepast en ontbeert de statuur van de kwaliteitsstandaarden die in het Register van het Zorginstituut zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat de patiënt afhankelijk is van de goedwillendheid en de mogelijkheid van een naaste om als wat men noemt informele tolk op te treden. Dit brengt nogal wat risico’s met zich mee. Zo’n informele tolk beheerst zowel de moedertaal van de patiënt als de Nederlandse taal vaak onvoldoende om een goed gesprek tussen patiënt en zorgverlener mogelijk te maken. De zorgverlener en de patiënt kunnen dan ook niet op een correcte en volledig vertaling vertrouwen, terwijl de informele tolk wel die verantwoordelijkheid draagt. Bovendien zijn hiermee de privacy en autonomie van de patiënt in het geding. … naar herstellen van het recht op zorg … Zorgverleners worden al geacht hun patiënten te informeren en informed consent te vragen. In de nieuwe versie van de Wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst (WGBO) die op 1 januari 2020 in werking treedt, wordt hun verantwoordelijkheid voor het communiceren met de patiënt nog verder uitgebreid: tijdig overleggen, en de patiënt uitnodigen vragen te stellen. Een goede precisering, maar om deze verantwoordelijkheid ook te kunnen nemen bij anderstaligen, is een professionele tolk in bepaalde gevallen onontbeerlijk. Het ministerie heeft onlangs wel aan uw Zorginstituut gevraagd een advies uit te brengen in welke gevallen zo’n tolk in de GGZ onder de verzekerde zorg valt. Maar deze adviesvraag gaat niet in op alle andere vormen van zorg en betreft alleen de financiering. U als leden van de Kwaliteitsraad begrijpt bij uitstek dat het verbeteren van de kwaliteit van zorg meer vraagt dan het verduidelijken van de financiering. … met behulp van uw methodiek. Dit is het uitgelezen moment om samen met alle belanghebbenden om de tafel te gaan zitten om kwaliteitsbeleid voor het slechten van taalbarrières uit te werken. Wij roepen u daarom bij dezen op het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Taalbarrières in de Zorg en het Sociaal Domein op uw Meerjarenagenda te plaatsen. Uw methodiek garandeert immers dat er een standaard gerealiseerd wordt: • Waarvoor wij als zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. • Waarin helder en eenduidig staat hoe op een doelmatige, patiëntgerichte manier taalbarrières in de zorg en het sociaal domein kunnen worden geslecht. • Die ethisch, juridisch en financieel verantwoord is. Wij hebben geprobeerd ons voorstel zo kort mogelijk uiteen te zetten, terwijl wij natuurlijk veel meer overwegingen zouden willen meegeven. Mocht u een toelichting willen hebben, of een nadere precisering, neemt u dan alstublieft contact op met Simone Goosen, initiator van ons project, via goosen@johannes-wier.nl. Tot slot laten wij u graag weten dat wij vertrouwen dat u en uw Raad met zorg en belangstelling kennisnemen van onze brief. Namens de Johannes Wier Stichting, Dr. Fransje Snijders, voorzitter Dr. Simone Goosen, projectleider Taalbarrières in de Zorg en het Sociaal Domein
  3.107 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg & mensenrechten Picture
 • Albert Heijn, stop met plastic kersthuisjes weggeven!!
  In een tijd waarin er veel en grootschalige maatregelingen genomen moeten worden om onze klimaatdoelen te halen, is deze spaaractie van Albert Heijn van plastic huisjes een echte ‘no go’. Plastic is een van de grootste vervuilers van onze aardbol en op deze manier blijven we plastic afval produceren en verspreiden. Dit is dus hét moment om actie te ondernemen.
  38 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Stop uitbuiting Oost-Europese chauffeurs!
  Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs rijden door heel Europa en werken tegen een erg laag loon. Ze moeten hun verplichtte rustdagen, weekenden en nachten doorbrengen in de cabine van hun vrachtwagen, ze krijgen gewerkte overuren niet uitbetaald en zijn er allerlei schijnconstructies. Door hoge kosten van overnachtingsplaatsen die vaak niet worden vergoed door de werkgever en een gebrek aan veilige verzorgingsplaatsen, overnachten veel chauffeurs op gewone parkeerplaatsen waar geen voorzieningen zijn. Naast dat de chauffeurs dus worden uitgebuit, is ook hun eigen veiligheid in het geding.
  19 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Annemieke Van Mulligen
 • Open brief: Rutte, praat met Kick Out Zwarte Piet over racisme
  Geachte heer Rutte, Wij schrijven u vanwege uw doodse stilte rond het geweld tegen anti-Zwarte Piet-demonstranten, en het uitblijven van een reactie op onze oproep tot een gesprek. Dinsdag zei u in de Tweede Kamer dat u „eerst gaat analyseren wat die groep precies wil.” Vorig weekend zagen we weer waarom we het moeten hebben over institutioneel racisme. Vreedzame demonstranten werden belaagd en uitgescholden in Groningen en Leeuwarden, Excelsior-speler Mendes Moreira werd tot op het bot gekrenkt door racistische spreekkoren in Den Bosch en op sociale media was een video te zien van een donker meisje dat in een trein door een oudere witte vrouw voor Zwarte Piet werd uitgemaakt. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) organiseert sinds 2014 vreedzame protesten om een zichtbare verandering van het sinterklaasfeest te bewerkstelligen en om racisme in de Nederlandse samenleving bespreekbaar te maken. De afgelopen jaren werden onze grondrechten telkens opnieuw geschonden: onze vrijheid van meningsuiting, van betoging en vrijheid van vergadering. En artikel 1, ons recht op gelijke behandeling. In 2014 werden negentig mensen onterecht gearresteerd tijdens de sinterklaasintocht in Gouda. In 2015 ontvingen we meer dan 10.000 racistische berichten na een protest in Meppel, hiervoor werden slechts enkele personen veroordeeld. In 2016 werden ongeveer 200 personen onterecht – met veel geweld – gearresteerd in Rotterdam. In 2017 zorgden de blokkeerfriezen ervoor dat onze betoging niet kon doorgaan. Zij zijn hiervoor veroordeeld. Vorig jaar werden demonstranten in Eindhoven, Groningen en Den Haag – op een steenworp van de Tweede Kamer – fysiek belaagd door hooligans en radicale voorstanders van Zwarte Piet. Afgelopen weekend mobiliseerden hooligans en rechts-extremisten zich in het hele land om vreedzame demonstranten aan te vallen. Onder politiebegeleiding gingen de meeste protesten toch door, maar in Groningen en Leeuwarden zijn demonstranten alsnog bekogeld. De KOZP-groep in Den Haag voelde zich genoodzaakt om hun vreedzame demonstratie langs de route van de intocht af te blazen vanwege de dreiging van geweld. Ons verzoek om een petitie bij de Tweede Kamer te bezorgen, werd afgewezen omdat de politie het niet veilig genoeg achtte. Een gevaarlijk dieptepunt was de terreurdaad bij ons landelijk congres (8/11), waar hooligans met knuppels en zwaar vuurwerk een vergadering bestormden. Het schoolgebouw waar het congres plaatsvond en auto’s, waaronder die van Mitchell Esajas, een van de organisatoren, werden vernield. Nog een geluk dat er geen gewonden zijn gevallen. Experts, zoals sociaal psycholoog Kees van den Bos, wijzen erop dat voorstanders van Zwarte Piet radicaliseren en dat dit geweld serieus genomen moet worden. We vinden het onverantwoordelijk, en een premier onwaardig dat u zich tot nu stil heeft gehouden hierover, in het bijzonder over de aanslag op de vergadering. Die aanslag was in onze ogen ook een aanslag op de democratie. Want als een groep met een onwelgevallige mening niet eens in veiligheid kan vergaderen, wat betekent de Grondwet dan nog? En hoe zou u gereageerd hebben als een groep hooligans met knuppels een congres van de VVD of een andere politieke partij had bestormd? In het verleden had u geen moeite met krachtige taal, tegen Turks-Nederlandse demonstranten zei u „pleur op,” en u staat gauw klaar om groepen Nederlanders „tuig van de richel” te noemen. Maar er is ook tuig dat u niet durft aan te spreken, en er zijn Nederlanders die u in de kou laat staan. Het Nederlands elftal heeft intussen een goed voorbeeld gegeven door een krachtig statement te maken tegen racisme in het voetbal. Dezelfde hooligans die voetballer Ahmad Mendes Moreira „k-n*g*r” en „katoenplukker” noemden en hem uitmaakten voor Zwarte Piet, probeerden op dezelfde dag demonstranten van KOZP in Den Bosch aan te vallen. U noemde de racistische uitlatingen tegen de voetballer „echt vreselijk”, „fundamenteel fout” en „stupide”. Waarom veroordeelde u wel het racisme tijdens de wedstrijd, maar niet het racisme en het geweld tegen demonstranten? Wij willen met u in gesprek om u te bewegen ondubbelzinnig en op een krachtige manier het geweld en het anti-zwart racisme van voorstanders van Zwarte Piet te veroordelen. We willen dat u het signaal geeft aan de Nederlandse bevolking dat geweld en racisme onacceptabel zijn. Dat u niet de kant kiest van de onverdraagzamen. U moet het goede voorbeeld geven. Als u dat niet doet, vrezen we dat het geweld van voorstanders van Zwarte Piet verder zal toenemen. En wij willen samen met u voorkomen dat er dodelijke slachtoffers vallen. Wij kijken uit naar uw reactie. Als u niet met KOZP in gesprek wilt gaan, dan horen wij graag waarom. Met vriendelijke groet, Jerry Afriyie, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Jessica de Abreu en Mitchell Esajas namens Kick Out Zwarte Piet Deze brief verscheen op 22 november op nrc.nl - https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/22/waarom-praat-u-niet-met-ons-premier-rutte-a3981324 Protest van Kick Out Zwarte Piet op de Koekamp in Den Haag. Foto Phil Nijhuis: ANP
  2.992 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Red het Wierdense Veld
  Het Wierdense Veld is een groene parel op fietsafstand van Wierden en de gemeente Hellendoorn. Dit natuurgebied kent een bloeiende flora en fauna: dit jaar zijn er nog kraanvogels geboren. Daarnaast is het een prachtige plek om even tot te rust komen, te fietsen en te wandelen. Natuur die we moeten koesteren en onze bescherming dubbel en dwars verdient. Maar het Wierdense Veld dreigt haar Natura 2000-status te verliezen. Als Platform Progressief Wierden en GroenLinks Hellendoorn komen we op voor dit prachtige natuurgebied met een handtekeningenactie. Hiermee vragen wij de coalities van de gemeente Wierden en Hellendoorn zich uit te spreken tegen het voornemen om natuurgebieden te laten verdwijnen en op te komen voor ons Wierdense Veld.
  1.572 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Platform Progressief Wierden
 • Stuur een brief naar de burgemeester van Gemeente Bunnik over de sinterklaasintocht
  In de meeste gemeenten is het gebruikelijk dat de burgemeester tijdens de plaatselijke intocht Sinterklaas verwelkomt. Bij veel van deze intochten zijn Zwarte Pieten aanwezig. Ook al zijn er (nog) Nederlanders die vinden dat een zwart geschminkte Piet bij het Sinterklaasfeest hoort, er zijn ook steeds meer Nederlanders die daar anders over denken. De overheid zou zich horen uit te spreken tegen discriminatie en racisme. Maar op zijn allerminst zouden de burgemeester en de gemeente neutraal moeten zijn in de discussie rond Zwarte Piet. De burgemeester is immers ook de burgemeester van inwoners die Zwarte Piet schadelijk vinden voor kinderen. Door Zwarte Pieten (met beledigende en discriminerende kenmerken) tijdens een intocht welkom te heten, legitimeert de gemeente een kwetsend gebruik van Zwarte Piet en kiest de gemeente partij in deze discussie. Dat kan niet de bedoeling zijn. De gemeente dient, zeker in deze gevoelige discussie, neutraliteit uit te stralen. Als je inwoner bent van een gemeente waar bij de intocht Zwarte Pieten meelopen met beledigende en discriminerende kenmerken, roep je burgemeester dan met deze brief op om niet in de hoedanigheid van burgemeester (of andere gezagsdrager vanuit de gemeente) aanwezig te zijn bij de Sinterklaasintocht. Deze campagne is een samenwerking van DeGoedeZaak en Nederland Wordt Beter en deze brief is opgesteld met hulp van het PILP-NJCM. Lees meer over een inclusief sinterklaasfeest op www.feestvoorallekinderen.nl Vraag over deze campagne? Mail naar info@degoedezaak.org Vragen over Zwarte Piet? Het Meertens instituut deed er onderzoek naar: https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/research/for-students/145825-vragen-over-zwarte-piet Let op: door op 'verzend bericht' te klikken wordt deze brief direct naar jouw gemeente/burgemeester verstuurd via de mail!
  1 van 100 Handtekeningen
 • Stuur een brief naar de burgemeester van Gemeente Dalfsen over de sinterklaasintocht
  In de meeste gemeenten is het gebruikelijk dat de burgemeester tijdens de plaatselijke intocht Sinterklaas verwelkomt. Bij veel van deze intochten zijn Zwarte Pieten aanwezig. Ook al zijn er (nog) Nederlanders die vinden dat een zwart geschminkte Piet bij het Sinterklaasfeest hoort, er zijn ook steeds meer Nederlanders die daar anders over denken. De overheid zou zich horen uit te spreken tegen discriminatie en racisme. Maar op zijn allerminst zouden de burgemeester en de gemeente neutraal moeten zijn in de discussie rond Zwarte Piet. De burgemeester is immers ook de burgemeester van inwoners die Zwarte Piet schadelijk vinden voor kinderen. Door Zwarte Pieten (met beledigende en discriminerende kenmerken) tijdens een intocht welkom te heten, legitimeert de gemeente een kwetsend gebruik van Zwarte Piet en kiest de gemeente partij in deze discussie. Dat kan niet de bedoeling zijn. De gemeente dient, zeker in deze gevoelige discussie, neutraliteit uit te stralen. Als je inwoner bent van een gemeente waar bij de intocht Zwarte Pieten meelopen met beledigende en discriminerende kenmerken, roep je burgemeester dan met deze brief op om niet in de hoedanigheid van burgemeester (of andere gezagsdrager vanuit de gemeente) aanwezig te zijn bij de Sinterklaasintocht. Deze campagne is een samenwerking van DeGoedeZaak en Nederland Wordt Beter en deze brief is opgesteld met hulp van het PILP-NJCM. Lees meer over een inclusief sinterklaasfeest op www.feestvoorallekinderen.nl Vraag over deze campagne? Mail naar info@degoedezaak.org Vragen over Zwarte Piet? Het Meertens instituut deed er onderzoek naar: https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/research/for-students/145825-vragen-over-zwarte-piet Let op: door op 'verzend bericht' te klikken wordt deze brief direct naar jouw gemeente/burgemeester verstuurd via de mail!
  2 van 100 Handtekeningen