• Alleen met een keurmerk bestrijd je Racisme & Discriminatie!
  Racisme en discriminatie is een groot probleem zowel nationaal en internationaal. Niets doen is geen optie, niet of onvoldoende effectief handelen ook niet. De charter diversiteit bijvoorbeeld werkt niet omdat het te vrijblijvend is. Nu is het van belang om erg consequent en systematisch het discriminatie en racisme probleem op te lossen, nadat jarenlang onderzoeksrapporten dit hebben aangetoond. De overheid streeft een sterkere aanpak na, de aanstelling van de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme en de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, een minister voor Armoedebestrijding en Rechtsbescherming zijn daarvan enkele voorbeelden. Discriminatie en racisme en hebben geleid tot toeslagenaffaire, etnisch profileren, antisemitisme, seksisme en racisme in de sport, media, onderwijs, overheid en semi-publieke organen, gebedshuizen (onderzoek ANBI-status en Nashville verklaring), politie (zie documentaire de blauwe familie), stagediscriminatie, onderwijsdiscriminatie, arbeidsdiscriminatie, discriminatie bij wonen en ga zo maar door. Discriminatie, racisme en uitsluiting dienen we met wortel en tak te verbannen. Laten we dat vervangen door een meer inclusieve samenleving, waar menselijkheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staan. Teken, deel en support onze petitie, zodat we dit burgerinitiatief rond de verkiezingen van 22 november 2023 naar de Tweede Kamer kunnen brengen!
  376 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Marjorie Pink Esajas
 • Herdenk de trans-Atlantische slavernij: een eigen monument in Groningen!
  Binnen de Afro-diaspora gemeenschap in Groningen wordt al 15 jaar gepleit voor een monument ter herdenking van de trans-Atlantische slavernij. De financiële rijkdom van Nederland is opgebouwd met bloed, zweet en tranen van tot slaaf gemaakten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. De nazaten van deze tot slaaf gemaakten hebben het recht om hier te zijn en daarmee ook het recht om te kunnen herdenken. Daarnaast worden zowel inwoners van provincie en stad als toeristen bewust gemaakt van de gedeelde geschiedenis en erfenis van Groningen én Nederland. Wij erkennen en begrijpen het leed van andere groeperingen die naast de trans-Atlantische slavernij ook zijn uitgebuit binnen het Nederlands koloniaal verleden. Een landelijk groeiend bewustzijn van een omvangrijk koloniaal verleden moet geen reden zijn voor het overschaduwen van het trans-Atlantische slavernijverleden. Het op één hoop gooien van deze geschiedenis doet het leed van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij tekort. Het ontneemt de mogelijkheid om als gemeenschap te herdenken en draagt bij aan het koloniale systeem dat juist moet worden ontkracht, door de gemeenschap zichtbaar een stem te geven. Het veralgemeniseren van ervaringen, rituelen, heling en identiteit neemt de mogelijkheid tot bezinning, verbinden en reflecteren weg. Daarbij is ook gebleken uit onderzoek dat Groningen vanuit het bestuurlijke betrokken is bij de WIC. Juist met het realiseren van een monument ter nagedachtenis aan de trans-Atlantische slavernij ontstaat erkenning. Wij willen meer zelfbeschikking en zeggenschap over de totstandkoming van een monument dat ons allen aangaat. Daarom vragen wij eenieder die ons hierin steunt deze petitie massaal te tekenen om onze wens kracht bij te zetten. De petitie overhandigen wij vervolgens aan het college van Burgemeester en wethouders en aan de raadsleden van de gemeente Groningen. Teken en deel deze petitie zodat wij laten zien dat er draagvlak is voor een monument ter nagedachtenis aan het trans-Atlantisch slavernijverleden vanuit de Groningse Gemeenschap!
  540 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door Wij Groningers vanuit alle lagen van de bevolking Picture
 • Een gelijkwaardige hypotheek voor mensen met een WGA-uitkering
  De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee opties: 1. Kun je 20% of minder van je oude loon verdienen en blijft dat in de toekomst bijna zeker zo, dan kom je in aanmerking voor een IVA-uitkering die volledig meetelt voor je hypotheekaanvraag. 2. Kun je 65% of minder van je oude loon verdienen en kun je (in de toekomst) weer (meer) werken, dan kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering die in geen enkel geval meetelt voor je hypotheekaanvraag. Ben je dus in de situatie dat je blijvend arbeidsbeperkt bent en je de rest van je werkzame leven recht houdt op een WGA-uitkering, dan telt al die tijd deze uitkering niet mee voor een hypotheekaanvraag, terwijl het al die tijd wel deel uitmaakt van je inkomen. De wet bepaalt dat een inkomen ‘vast en bestendig' moet zijn om mee te tellen bij een hypotheekaanvraag. Met een blijvende arbeidsbeperking, blijft het recht op de WGA-uitkering bestaan en is het dus ‘vast en bestendig'. De wet bepaalt dat voor mensen zónder vast inkomen, zoals ZZP’ers, gerekend mag worden met het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Als diezelfde regel niet geldt voor mensen met een arbeidsbeperking, wordt daar een discriminerend onderscheid gemaakt op basis van handicap of chronische ziekte. De wet bepaalt dat mensen met een handicap of chronische ziekte niet mogen worden gediscrimineerd. Om mensen die blijvend arbeidsbeperkt zijn een eerlijke kans te geven op de woningmarkt, moet de WGA-uitkering daarom meegenomen worden bij een hypotheekaanvraag. Geef mensen met een WGA-uitkering een gelijkwaardige hypotheek!
  56 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Patricia Herrijgers
 • Dringende actie vereist: Verleen onmiddellijke bescherming aan Soedanese vluchtelingen in Nederland!
  Laat ons beginnen met de waarschuwingen van internationale organisaties dat Soedan een onvoorstelbare humanitaire ramp zal ondergaan als de voortdurende oorlog niet permanent stopt. De hevige gevechten brengen de levens, de veiligheid en de zekerheid van burgers overal in Soedan ernstig in gevaar. De nieuwe escalatie van geweld verergert de reeds destructieve situatie en maakt dat mensen dringend hulp nodig hebben. Sinds de machtsstrijd tussen het Soedanese leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) vier weken geleden uitmondde in gevechten, zijn minstens 700 mensen gestorven en zijn duizenden gewond geraakt. De Soedanese bevolking is door deze gevechten welhaast tot een breekpunt gedreven, de schamele voedselvoorraad raakt op, de elektriciteit is afgesneden en vele ziekenhuizen zijn gesloten. Tot overmaat van ramp hebben meerdere hulporganisaties hun activiteiten opgeschort. Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft gemeld zich voor te bereiden op de vlucht van mogelijk tienduizenden mensen, waaronder kinderen, vrouwen en ouderen, naar buurlanden. De VN-vluchtelingenorganisatie stelde eveneens dat “het aanhoudende brute conflict inmiddels meer dan 100.000 Soedanezen heeft geforceerd om naar buurlanden te vluchten” en dat “minstens 20.000 Soedanezen zijn gevlucht naar Tsjaad vanuit Darfur”. De organisatie beschreef Darfur als “een van de regio’s die het meest is getroffen door het geweld in Soedan, waar bovendien de toenemende instabiliteit in de komende weken tot een veel grotere ontheemding kan leiden”. Het UNHCR heeft onlangs opgeroepen tot een eerlijke en efficiënte verwerking van asielaanvragen van Soedanese vluchtelingen en drong er bij staten op aan om de grenzen open te houden voor Soedanezen, terwijl die staten negatieve asielbeslissingen moeten opschorten. Dat betekent dat alle Soedanese vluchtelingen verblijfsrecht moeten krijgen, ook in Nederland. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft de aangewezen deskundige van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten in Soedan gevraagd om alle beschuldigingen van schendingen van de mensenrechten sinds 25 oktober 2021 te documenteren, inclusief die schendingen die voortvloeien uit het huidige conflict. De ondertekenaars stellen dat deze informatie essentieel is om de omvang van de situatie te begrijpen en te pleiten voor de nodige actie. We zien dat het Jeddah-akkoord voor Soedan, dat vorige week werd ondertekend door de partijen bij het conflict onder Amerikaans-Saoedische bemiddeling en verwelkomd door de internationale gemeenschap, geen staakt-het-vurenovereenkomst is, maar slechts een bevestiging van de toewijding aan internationale humanitaire wetten, het veiligstellen van hulpverlening en het herstellen van basisvoorzieningen, evenals het terugtrekken van troepen uit ziekenhuizen en klinieken. Helaas blijft de situatie in Soedan onstabiel: er zijn geen positieve signalen aan de horizon van een spoedig einde aan de gevechten en de mensen in Soedan leven nog elke dag in angst. Lichamen liggen verspreid op straat en onder de slachtoffers vallen ook vrouwen en kinderen. Het lijkt erop dat de stem van kogels de overhand heeft gekregen op de stem van wijsheid, op gezond verstand en op de verhevenheid van ons moederland en de veiligheid van haar burgers. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat het dilemma van de overgangsperiode is gelegen in het bestaan van meerdere machtsblokken en besluitvormingscentra. Bovendien is het de facto gezag noch gekozen, noch gedecentraliseerd, waardoor het niet in staat is om doorslaggevende beslissingen te nemen. Wij zijn met name bedroefd dat wederom hebzuchtige en op macht beluste mannen de behoeften en wensen van de Soedanese bevolking met voeten hebben getreden. In het aangezicht van dit tragische schouwspel heeft de wereld met belangstelling toegekeken naar hoe de betrokken landen zich haasten om hun diplomatieke missies en onderdanen uit Soedan te evacueren, wat bij velen de indruk wekte dat de crisis snel dreigt te verergeren. We betreuren echter met name te moeten zien dat terwijl deze landen zich haasten om hun staatsburgers uit Soedan te evacueren, zij het catastrofale schouwspel in dit land louter gadeslaan. De paradox is hier dat het merendeel van deze landen, in overeenstemming met hun belangen, steun verleent aan de twee strijdende partijen, het leger en de Rapid Support Forces. Wij zijn evenzeer geschokt te vernemen dat sommige van deze landen de invoering hebben uitgesloten van veilige en legale routes voor Soedanezen die de oorlog ontvluchten om asiel aan te vragen op hun grondgebied. Zie onze brief aan de Tweede Kamer hier: https://www.degoedezaak.org/wp-content/uploads/2023/05/PETITIE-AAN-HET-NEDERLANDSE-PARLEMENT.pdf
  255 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Legal Department Picture
 • Herdenk de Trans-Atlantische slavernij: tijd voor één apart monument in Den Haag!
  De financiële rijkdom en huidige staat van Nederland is opgebouwd met de bloed, zweet en tranen van de voorouders van nazaten van tot slaafgemaakten uit Suriname en het Caribisch Koninkrijk. De nazaten hebben het recht om hier te zijn, wat zich vertaald naar bezinning, herdenking, het uiten van rituelen en de opbouw van empatisch vermogen. Door een monument omtrent de Trans-Atlantische slavernij monument Haagse inwoners en passanten in levende lijve bewust gemaakt met de gedeelde geschiedenis en erfenis van Den Haag én Nederland.
  567 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door The Black Hague Experience Picture
 • Pak de wooncrisis in Arnhem aan!
  Een betaalbare woning vinden in Arnhem is ontzettend lastig. Het is dus van enorm belang dat het gemeentebestuur zich inzet om er voor te zorgen dat iedereen die in Arnhem woont of wil wonen dat kan. Daarom willen we van het College van Burgemeester en Wethouders in detail horen hoe zij van plan zijn deze problematiek op te gaan lossen. Onderteken deze petitie en steun onze vragen aan het Arnhemse gemeentebestuur!
  129 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Maik Groeneveld
 • Maak openbaar vervoer toegankelijk!
  Waarom is dit belangrijk? Voor gehandicapte mensen is zonder problemen van A naar B reizen niet gegarandeerd. Ze ervaren veel problemen wanneer ze ergens naar toe willen reizen, of stranden zelfs. Om de reis te regelen moet een gehandicapte persoon veel extra werk doen in vergelijking met andere medereizigers, om vervolgens tussen koffers en fietsen gezet alsof ze geen reizigers zijn maar bagage. Gehandicapte mensen moeten ook gewoon hun dingen kunnen doen. Naar hun werk kunnen. Naar het ziekenhuis. Of gewoon eens op stap kunnen naar een event. Openbaar vervoer is ontoegankelijk vervoer echter, en ook dingen als valys (gespecialiseerd vervoer voor gehandicapte mensen) komen met veel problemen en ontoegankelijkheid. Gehandicapte mensen worden zo steeds verder geisoleerd. Lees de rest van onze eisen: https://medium.com/@SlaapkamerActivist/maak-ontoegankelijk-vervoer-weer-openbaar-vervoer-c8ab1caf3917
  5.978 van 6.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jacquie Davis
 • Red de Amsterdamse nacht!
  Nachtcultuur is van vitaal belang voor het welzijn van de stad en haar inwoners. ‘s Nachts ontstaan dingen die overdag geen plek vinden, maar die van onmisbare economische, sociale en culturele waarde zijn voor een wereldstad als Amsterdam. Voor nachtburgers is de dansvloer een plek verbinding, gelijkwaardigheid en vrijheid. Waar bijzondere ontmoetingen plaatsvinden, waar je los kan komen van de dagelijkse sleur en de soms kwellende levensvragen, waar je even vrij bent van verstikkende sociale normen om jezelf te leren kennen en te zijn. Hoewel het Amsterdamse stadsbestuur het maatschappelijke belang van de nachtcultuur erkent en heeft beloofd om haar rafelranden te beschermen, blijft de praktijk nog ver achter. Door ons als nachtburgers massaal te laten horen voor de nachtcultuur, voeren we de druk op het Amsterdamse stadsbestuur op om haar beloftes snel waar te maken, voordat het te laat is! Met jouw hulp redden we de Amsterdamse nacht - teken en deel de petitie ONDERSTEUND DOOR: A'DAM Toren (Shelter, The Loft) Bitterzoet Borisov Breakfast Club De Ceuvel Checkpoint Charlie Chez Miné Chicago Social Club Chin Chin Club Club Air Club Atelier Doka Garage Noord Het Huis van Iemand Anders ID&T Group Intercell Levenslang Amsterdam Lovelee Markt Centraal De Marktkantine Mysteryland NEXT OCCII OT301 Parallel PIPPIS Pllek Radio Radio De Schietclub De School Sexyland Sissi’s Skatecafé The Other Side Taverno Willi Becher Toekomstmuziek Waterkant Yellow House 8sixA Wil je deze petitie als organisatie ondersteunen? Mail naar: [email protected]
  1.806 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Nacht=Leven. i.s.m. Stichting N8BM A'dam Picture
 • Halsema, fix die bufferzone!
  In Nederland hebben we het recht op abortus. Echter gebeurt het nog al te vaak dat mensen met een baarmoeder worden lastig gevallen door tegendemonstranten bij de abortus kliniek. Deze vorm van intimidatie is onacceptabel! Daarom roepen wij burgemeester Halsema en het college van wethouders op in Amsterdam een ‘bufferzone’ van 500 meter in te stellen rond de Amsterdamse abortusklinieken, net als in Arnhem. In andere steden zoals Groningen, Haarlem, Heemstede, Roermond, Enschede en Zwolle is ook een goed functionerende bufferzone. Een ‘bufferzone’ houdt in dat er in een gebied rond de kliniek niet door anti-abortus activisten mag worden gedemonstreerd. De gemeente heeft de macht om zo een zone in te voeren. Als burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema primair verantwoordelijk over veiligheid en demonstraties in de stad. Als we samen in actie komen en via deze petitie de burgemeester laten zien hoe veel mensen geven om hun abortusrecht, kunnen we hier een topprioriteit van maken. Het recht op abortus is superbelangrijk voor de veiligheid en de vrijheid van mensen met een baarmoeder. Het wordt abortuszoekenden nu door demonstranten moeilijker gemaakt om van hun recht op abortus gebruik te maken. Wekelijks staan er demonstranten met als belangrijkste doel om abortuszoekers weg te jagen. Abortus is vaak een zaak die heel intiem en privé is - het gaat over je seksuele gezondheid. Abortuszoekenden moeten zich nu nog echter in het openbaar door een haag van scheldwoorden, intimidatie en daaropvolgend schuldgevoel heen vechten. Deze acties zijn levensgevaarlijk. Niet alleen om de enorme mentale schade die zo een ervaring abortuszoekers aandoet, maar ook omdat het hun toegang tot abortus simpelweg beperkt. Deze intimidatie moet stoppen en daarom vragen we aan burgemeester Halsema om deze bufferzone zo snel mogelijk in te stellen.
  640 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Fervent Feminist Picture
 • Hey Google, zet veilige abortus op de kaart.
  Valse ‘verleners van seksuele en reproductieve gezondheidszorg' doen zich online voor als legitieme abortus zorgverleners, maar als je eenmaal bij ze aanklopt proberen ze je ervan te weerhouden om echt een vrije keuze te maken over je reproductieve gezondheid. Daarnaast gebruiken online anti-abortus organisaties en bewegingen Google Maps ook om neprecensies in te dienen over legitieme abortus zorgverleners, waarbij ze schokkende verslagen schrijven om mensen af ​​te schrikken die op zoek zijn naar abortuszorg. En wat dit nog erger maakt? Google doet bar weinig om dit tegen te gaan! We lanceren deze petitie om te eisen dat de Nederlandse overheid Google - en in het breder geheel Big Tech (i.e. de allergrootste technologiebedrijven) - verantwoordelijk houdt voor het onvoldoende tegengaan van de verspreiding van desinformatie op hun platform(s). In het bijzonder vragen wij de Tweede Kamer om een motie in te dienen die de overheid beweegt om bij Google Maps aan te dringen om: - Voldoende te controleren op valse beoordelingen onder erkende abortus zorgverleners, deze snel te verwijderen en accounts te blokkeren die deze beoordelingen plaatsen. - Aanbevelingen en verwijzingen naar anti-abortus bewegingen en organisaties wanneer mensen abortus zorgvoorzieningen zoeken te verwijderen. Hierbij moeten anti-abortus ‘zorgaanbieders’ gemarkeerd worden met de toelichting dat ze geen betrouwbare en volledige informatie verstrekken, zodat mensen hier rekening mee kunnen houden voordat ze contact opnemen met deze instellingen/actoren. We zijn niet alleen. Aid Access, COC Nederland, EUnitas, Feministas en Holanda, Feminists of Maastricht, FIOM, de Jongerenambassadeur SRGR, Gendergelijkheid & Keuzevrijheid, RNW Media, Rutgers, Share-Net Netherlands, Stem op een Vrouw, Women on Waves, Women on Web en WO=MEN Dutch Gender Platform werken samen met Shake The Dust om deze petitie te ondersteunen. Om samen op te komen voor seksuele en reproductieve rechten in Nederland. Het niet tegengaan van desinformatie in dit geval vindt plaats op het snijvlak van grondrechtelijke bescherming, privaatrecht, en wetgeving rondom digitale platformen. Het is daarom van belang dat de Tweede Kamer in actie komt om ervoor te zorgen dat er beter beleid gevoerd wordt. Wil je meedoen? Dan ben je bent op de juiste plek! Teken deze petitie en deel het met je vrienden, familie en collega's zodat zij ook de campagne kunnen steunen. Laten we opkomen voor abortusrechten en ervoor zorgen dat iedereen die betrouwbare zorg zoekt de vrijheid heeft om de beste keuze te maken voor hun lichaam en leven! Mede-ondertekenaars: Aid Access COC Nederland EUnitas Feministas en Holanda Feminists of Maastricht FIOM Jongerenambassadeur SRGR, Gendergelijkheid & Keuzevrijheid bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken & Choice for Youth and Sexuality RNW Media Rutgers Share-Net Netherlands Stem op een Vrouw Women on Waves Women on Web WO=MEN Dutch Gender Platform
  228 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Sanne Thijssen | Shake The Dust Picture
 • Ik ga in gesprek over extreemrechts
  De publieke steun van Thierry Baudet voor de Russische inval in Oekraïne heeft een nieuwe groep mensen de ogen geopend voor de gevaren van extreemrechts. We spreken ons daarom niet alleen uit tegen extreemrechts, maar gaan ook het gesprek aan met mensen in onze persoonlijke omgeving die overwegen op extreemrechtse partijen te stemmen. Zo kunnen we de politiek van haat en uitsluiting een halt toeroepen. Ik ga het gesprek aan en teken daarom deze petitie!
  86 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Voor échte sociale huur in Amsterdam Nieuw-West
  Dit speelt niet alleen in Amsterdam Nieuw-West, in heel Nederland is er een wooncrisis gaande. Het is tijd dat wij ons verzetten tegen gentrificatiebeleid van gemeenten en wooncorporaties en ons hard maken voor échte sociale huur. Deze petitie is ondertekend door: Actiegroep Niet te Koop BIJ1 Amsterdam Bond Precaire Woonvormen Amsterdam Buurtplatform van Deyssel de Groene Gemeenschap de Nieuwe Meent de Torteltuin DENK Amsterdam Democratische Socialisten Amsterdam Internationale Socialisten Amsterdam Huurdersvereniging de Pijp New Metropolis Nieuw-West Melissa Koutouzis, het woonprotest Platform Stop Racisme Recht op de Stad - Rotterdam Ru Pare Vondelbunker Vrijcoop Wij weigeren de huurverhoging Wooncooperatie Het Nieuwe Bajesdorp Woonoproer Haarlem Woonopstand Woonprotest - Amsterdam Woonrevolte - Amersfoort Woonverzet - Den Haag Woonrevolutie - Leiden
  450 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door De Bundel