Skip to main content

Aan: dhr. J. Rijpstra, Gemeente Smallingerland

Stuur een brief naar de burgemeester van Gemeente Smallingerland over de sinterklaasintocht

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief wend ik mij, als inwoner en burger van deze gemeente, tot u met het navolgende.

Zoals u ongetwijfeld weet is er veel discussie over Zwarte Piet. Ook al zijn er (nog) Nederlanders die vinden dat een zwart geschminkte Zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest hoort, zijn er steeds meer Nederlanders die daar anders over denken. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde op 27 juni 2017 dan ook: 
Het maatschappelijke debat over de (on)wenselijkheid van ‘Zwarte Piet’ is in beweging en neigt ernaar ‘Zwarte Piet’ te ontdoen van stereotyperingen die als kwetsend kunnen worden ervaren door groepen in de samenleving.

De meeste tegenstanders van Zwarte Piet vinden dat het om een racistische karikatuur gaat. Of dit racisme nu bedoeld of onbedoeld is: de figuur draagt volgens hen bij aan stereotypering, discriminatie en racisme tegen zwarte mensen. Ook door instanties als het College voor de Rechten van de Mens, de Kinderombudsman en de VN is al kritisch geoordeeld over de figuur Zwarte Piet.

Ook ik vind dat de Zwarte Piet met beledigende en stereotyperende kenmerken geen onderdeel zou horen te zijn van het Sinterklaasfeest. Het Sinterklaasfeest zou voor iedereen moeten zijn en zou vrij moeten zijn van beledigende en discriminerende aspecten.

Veel burgers, waaronder ik zijn van mening dat de overheid, waaronder de gemeente, zich zou horen uit te spreken tegen discriminatie en racisme. De overheid, en daarmee ook de gemeente, zou, indien deze niet publiekelijk afstand heeft genomen van de kwetsende karikatuur Zwarte Piet, op zijn minst neutraal moeten zijn in de discussie erover. Het verstrekken van subsidie aan intochtcomités die nog gebruik maken van een kwetsende variant van Piet is in dat kader een van de punten van discussie.

Het gaat me met deze brief over de aanwezigheid van de burgemeester bij de jaarlijkse intocht. Het is in de meeste gemeenten immers gebruikelijk dat de burgemeester Sinterklaas welkom heet op de dag van de intocht. Door Zwarte Pieten (met beledigende en discriminerende kenmerken) welkom te heten, legitimeert de gemeente een kwetsend gebruik van Zwarte Piet en kiest de gemeente partij in deze discussie.

Dat kan niet de bedoeling zijn. De gemeente dient, zeker in deze gevoelige discussie, neutraliteit uit te stralen.

Heel concreet vraag ik u daarom: niet in de hoedanigheid van burgemeester (of andere gezagsdrager vanuit de gemeente) aanwezig te zijn bij de Sinterklaasintocht zolang Zwarte Pieten (met beledigende en discriminerende kenmerken) onderdeel uitmaken van de intocht.

U bent ook mijn burgemeester en het is ook mijn gemeente. Alhoewel ik het liefst zou willen dat u publiekelijk afstand neemt van Zwarte Piet is dat niet het doel van deze brief. Ik vraag u met deze brief enkel om neutraal te zijn in deze discussie en de schijn van legitimatie van Zwarte Piet door de gemeente te voorkomen.

Graag verneem ik van u of u instemt met mijn verzoek en of de burgemeester (of een andere gezagsdrager) inderdaad (in functie) afwezig zal zijn bij de intocht.

Met vriendelijke groet,
Naam inwoner

Waarom is het belangrijk?

In de meeste gemeenten is het gebruikelijk dat de burgemeester tijdens de plaatselijke intocht Sinterklaas verwelkomt. Bij veel van deze intochten zijn Zwarte Pieten aanwezig.

Ook al zijn er (nog) Nederlanders die vinden dat een zwart geschminkte Piet bij het Sinterklaasfeest hoort, er zijn ook steeds meer Nederlanders die daar anders over denken.

De overheid zou zich horen uit te spreken tegen discriminatie en racisme. Maar op zijn allerminst zouden de burgemeester en de gemeente neutraal moeten zijn in de discussie rond Zwarte Piet. De burgemeester is immers ook de burgemeester van inwoners die Zwarte Piet schadelijk vinden voor kinderen.

Door Zwarte Pieten (met beledigende en discriminerende kenmerken) tijdens een intocht welkom te heten, legitimeert de gemeente een kwetsend gebruik van Zwarte Piet en kiest de gemeente partij in deze discussie.

Dat kan niet de bedoeling zijn. De gemeente dient, zeker in deze gevoelige discussie, neutraliteit uit te stralen.

Als je inwoner bent van een gemeente waar bij de intocht Zwarte Pieten meelopen met beledigende en discriminerende kenmerken, roep je burgemeester dan met deze brief op om niet in de hoedanigheid van burgemeester (of andere gezagsdrager vanuit de gemeente) aanwezig te zijn bij de Sinterklaasintocht.

Deze campagne is een samenwerking van DeGoedeZaak en Nederland Wordt Beter en deze brief is opgesteld met hulp van het PILP-NJCM.

Lees meer over een inclusief sinterklaasfeest op www.feestvoorallekinderen.nl
Vraag over deze campagne? Mail naar [email protected]
Vragen over Zwarte Piet? Het Meertens instituut deed er onderzoek naar: https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/research/for-students/145825-vragen-over-zwarte-piet

Let op: door op 'verzend bericht' te klikken wordt deze brief direct naar jouw gemeente/burgemeester verstuurd via de mail!

Postbus 10000, Drachten, Gemeente Smallingerland 9200 HA

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2020-10-25 12:50:32 +0100

10 handtekeningen verzameld