Skip to main content

Aan: De minister van Justitie & Veiligheid - dhr. F. Grapperhaus

Resolutie van de Actiegroep Registertolken en -vertalers

RESOLUTIE
Culemborg, 15 december 2019
Wij, de leden van de Actiegroep Registertolken en -vertalers, verklaren het volgende.
1. De beëdigde Registertolken en -vertalers staan als onafhankelijke professionals garant voor de kwaliteit en integriteit die wettelijk is vereist in het domein van justitie, politie en Immigratie- en Naturalisatie Dienst.

2. De minister van J&V wil het nationale Register van Beëdigde Tolken en Vertalers openstellen voor tolken met een lager taalbeheersingsniveau dan wettelijk is vereist. Dat is in strijd met de Europese Richtlijn 2010/64/EU, garandeert voor verdachten geen eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM en is schadelijk voor de kwaliteit van de nationale opsporing, rechtspraak, handhaving en veiligheid, waarvoor de minister verantwoordelijk is. Wij eisen dat de minister alleen tolken toelaat in het Register die voldoen aan het huidige wettelijk vereiste taalbeheersingsniveau (C1).

3. De minister van J&V heeft als enige opdrachtgever van tolk- en vertaaldiensten binnen zijn domein een monopoliepositie. Dat heeft geleid tot eenzijdige contractvorming en tariefbepaling, waardoor de tarieven voor Registertolken en -vertalers in tientallen jaren niet zijn geïndexeerd. Wij eisen als opdrachtnemers een meer gelijkwaardige positie in de contractvorming met voldoende onderhandelingsruimte voor een fatsoenlijk tarief.

4. De minister van J&V wil alle tolk- en vertaaldiensten aanbesteden aan intermediairs, louter om budgettaire redenen. Dit leidt direct tot een positieverslechtering van de Registertolken en -vertalers die als professionele ondernemers tot afhankelijke flexwerkers worden gedegradeerd. Bovendien zijn tolk- en vertaaldiensten via intermediairs aantoonbaar duurder voor het ministerie. Wij eisen dat de minister zich gedraagt als een goed opdrachtgever.

5. De minister van J&V wil bij de aanbesteding van tolk- en vertaalopdrachten minimumtarieven instellen. In de praktijk blijkt nu al dat intermediairs beweren dat er geen ruimte is om opdrachten aan te bieden tegen een hoger tarief. Als gevolg daarvan is er door toedoen van de minister voor ons als opdrachtnemers geen onderhandelingsruimte. Het minimumtarief zal verworden tot een eenzijdig opgelegd maximumtarief. Dit tarief staat absoluut niet in verhouding tot de verantwoordelijke taken die wij binnen het J&V-domein vervullen. Wij eisen meer onderhandelingsruimte voor een rechtvaardige tariefvorming die recht doet aan onze professionele waarde en bijbehorende verantwoordelijkheden. Tevens eisen wij een beloningssysteem ten minste naar Duits voorbeeld (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, § 9 en 11 JVEG).

6. De minister van J&V brengt met het programma “Tolken in de Toekomst” de kwaliteit en de levering van tolk- en vertaaldiensten in het domein van Justitie en Veiligheid ernstig in gevaar en verliest daarmee het maatschappelijk belang van een goede en waarheidsgetrouwe vertolking uit het oog. De kans is aanzienlijk dat steeds meer Registertolken en -vertalers geen opdrachten meer van deze opdrachtgever zullen aanvaarden en zich genoodzaakt zullen zien hun heil elders te zoeken. Wij eisen dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt en het programma “Tolken in de Toekomst” afblaast.

Waarom is het belangrijk?

Deze resolutie gaat om de toekomst van de Registertolken en -vertalers op de arbeidsmarkt.
Wij, de beëdigde tolken en vertalers voeren vanaf januari 2020 actie.
Door deze resolutie elektronisch te ondertekenen bevestigt iedereen zijn deelname aan de actie die in januari 2020 van start is gegaan totdat het gewenste resultaat is bereikt.
U kunt de resolutie ondertekenen door uw volledige naam en Rbtv-nummer in te vullen.
Bedankt alvast voor uw steun!

Hoe het overhandigd gaat worden

Elektronisch en op papier.

Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2019-12-31 19:41:22 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2019-12-20 15:30:12 +0100

500 handtekeningen verzameld

2019-12-19 11:48:38 +0100

100 handtekeningen verzameld

2019-12-19 10:28:58 +0100

50 handtekeningen verzameld

2019-12-19 10:03:54 +0100

25 handtekeningen verzameld

2019-12-19 09:54:47 +0100

10 handtekeningen verzameld