Skip to main content

Aan: De minister van Justitie & Veiligheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stop Femicide!

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, verzoeken de minister van Justitie en Veiligheid om femicide toe te voegen aan het wetboek van strafrecht en doodslag vanuit een seksistisch oogmerk een bijzondere bepaling te geven, met een hogere strafmaat dan doodslag. Concreet stellen wij het volgende nieuw in te voegen artikel voor, na artikel 287 WvSR. Artikel 287a: "Hij die opzettelijk een naaste (ex-) partner, gescheiden partner of huwelijkspartner met een seksistisch oogmerk van het leven berooft, wordt als schuldig aan femicide, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Om bij te dragen aan de preventie van femicide stellen wij voor om een module ‘femicide’ toe te voegen aan de initiële opleiding voor de politie. Voor politieambtenaren die hun opleiding afgerond hebben stellen wij een bijscholing voor, om de achterstand met betrekking tot de kennis over femicide te compenseren. Daarnaast roepen wij op tot deskundigheidsbevordering van meldkamerfunctionarissen en van wijkteams, om hen te trainen op het herkennen van het patroon van geweld dat voorafgaat aan femicide.

We zouden graag zien dat er in alle Nederlandse provincies tenminste één politie-eenheid wordt opgericht die specifiek de taak heeft om slachtoffers van (ex)partnergeweld te begeleiden en ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren is een forse investering door de overheid nodig.

Wij stellen voor om een maatregel in te voeren die voorziet in de uithuiszetting van veelplegers van geweld. Te vaak wordt slachtoffers verweten dat zij niet bij de gewelddadige partner zijn weggegaan. Het is aan de gewelddadige partner om de echtelijke woning te verlaten, niet hun slachtoffer. Tevens vragen wij de minister van Justitie en Veiligheid om het voorbeeld uit Frankrijk te volgen en daders van (ex-)partner geweld te verplichten tot het dragen van een elektronische enkelband.

De ‘Blijf van mijn lijf’ opvanghuizen voor slachtoffers zitten al jaren overvol. Veel slachtoffers van (ex-) partnergeweld kunnen daardoor nergens meer terecht. Daarom pleiten wij voor de oprichting van een instantie waar (potentiële) plegers van geweld terecht kunnen, om een door de overheid gefinancierd behandeltraject te kunnen volgen.

Ook het onderwijs kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van femicide. Daartoe richtingen wij ons met deze petitie eveneens tot de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Uit onderzoek van Atria en Rutgers blijkt dat een derde van de Nederlandse jongeren geweld onder bepaalde omstandigheden geoorloofd vindt. Zo vindt 1 op de 10 jongeren dat mannen hun vriendin mogen slaan om respect af te dwingen. Door in het onderwijs aandacht te besteden aan gezonde relationele vorming en het doorbreken van genderstereotype denkbeelden die een aanleiding vormen voor geweld, kan worden bijdragen aan de preventie van geweld onder jongeren. De overheid moet meer investeren in goede seksuele- en relationele vorming op school én daarbuiten. Wij pleiten voor meer publiekscampagnes om de opvattingen en beeldvorming rondom geweld tegen vrouwen in Nederland te verbeteren.

Tenslotte doen wij ook een beroep op de verantwoordelijkheid van de media. Media hebben ook een educatieve, vormende rol. Wij vinden het ontoelaatbaar en bovenal respectloos naar de nabestaanden dat femicide (vaak) wordt benaderd als clickbait (nieuws dat geld oplevert). Daarnaast vragen we media zich bewust te zijn van victim blaming in hun berichtgeving rondom geweld tegen vrouwen: trek het slachtoffer niet in twijfel en suggereer niet dat zij aanleiding heeft gegeven voor het geweld dat haar is overkomen.

Waarom is het belangrijk?

Ze heten Clarinda (34), Sandra (56), Elena (31), Lotte (14), Karina (38), Eva (28), Solaine (33), Raifa (37), Cindy (46), Alice (15), Gita (35), Elzbieta (41), Izabella (36), Naomi (36), Shelley (22), Esther (29), Dimi (30), Gea, Carolien (39), Diane (47), Willeke (40), Marjolein, Gina (26) en Gülcan (31).

Het zijn (jonge) moeders, dochters, zussen, vriendinnen en collega’s. Allemaal werden ze in het afgelopen jaar slachtoffer van femicide. En met hen nog tientallen andere vrouwen, wier namen niet bekend zijn.

In Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord om haar ‘vrouw-zijn’. Jaarlijks komen er in Nederland gemiddeld 44 vrouwen om het leven door femicide. In ruim driekwart van de gevallen is de dader de partner of ex-partner van de omgekomen vrouw.

De achtergronden van de slachtoffers zijn totaal verschillend. Femicide kent geen kleur, afkomst, sociale klasse, religie of genderidentiteit. Wat de vrouwen gemeen hebben is hun onschuld.

Ze laten hun families in ondraaglijke, diepe rouw achter. Ze laten soms kinderen achter, wiens levens voor altijd verwoest zijn.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, vinden dat femicide op deze onschuldige vrouwen voorkomen had kunnen en moeten worden. Wij komen op voor de nabestaanden van femicide slachtoffers. Zij worden door de politiek, de media en de maatschappij nog veel te veel vergeten.

We denken ook aan alle vrouwen die momenteel slachtoffer zijn van (ex-)partnergeweld. We vragen aandacht voor de angst waarin zij leven. Angst die hen ervan weerhoudt om hulp te zoeken. Gemiddeld vinden er 33 geweldsdelicten plaats voordat een vrouw een melding of een aangifte durft te doen. Voor veel vrouwen blijft een aangifte echter een brug te ver. Ze zijn te bang om niet gehoord of geloofd te worden.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, roepen de Nederlandse regering op om de preventie van geweld tegen vrouwen een hogere prioriteit te geven. Op 24 september 2021 noemde demissionair-premier Rutte geweld tegen vrouwen de ‘schaduwpandemie’, tijdens een VN top. In de Rijksbegroting 2022 zien wij echter geen extra investering, om ook deze pandemie te bestrijden.

In 1982 vond in Nederland het eerste grootschalige protest plaats tegen geweld tegen vrouwen. In de afgelopen 30 jaar zijn er naar schatting ruim 1.300 vrouwen in Nederland het slachtoffer geworden van femicide. Er zullen nog veel meer slachtoffers volgen, als we nu niets doen. Wij hebben allemaal -politiek, hulpverlenende instanties, onderwijzers, media en maatschappij- een verantwoordelijkheid te nemen in het keren van het tij.

Geweld tegen vrouwen mag niet langer alleen het probleem van vrouwen en vrouwenorganisaties zijn. De daders van femicide zijn mannen, maar niet alle mannen zijn daders. We hebben mannen nadrukkelijk nodig om hieruit te komen. Iédereen is nodig, in de strijd tegen femicide.

Hoe het overhandigd gaat worden

Deze petitie is een initiatief van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en wordt gesteund door medeondertekenaars Bureau Clara Wichmann, Emancipator, Rutgers, Movisie, COC Nederland, UN Women Nederland, Nederlandse Vrouwen Raad, Women Inc., Womens March The Netherlands, De Bovengrondse, AM | Talent dat het Maakt, Stem op een Vrouw en DAMN,HONEY.

Atria zal de handtekeningen die wij ophalen met deze petitie persoonlijk overhandigen.


Redenen om te tekenen

  • Omdat elke vrouw zich veilig zou moeten kunnen voelen in haar eigen huis. Omdat als je één vrouw raakt, je álle vrouwen raakt. Omdat we samen sterker staan. Omdat geweld tegen vrouwen en femicide serieus genomen moet worden door justitie, voor een veiligere samenleving.
  • De Ned. Vrouwenbeweging kaart 'Geweld tegen Vrouwen' (in het algemeen) al tenminste vanaf eind jaren '90 aan bij POLITICI en kranten/media. Zij negeerden haar vooral. Dit geldt ook (al veel langer) voor andere gendergerelateerde onderwerpen. Dit betekent feitelijk dat de politici NALATIG zijn, omdat het veelal om vrouwenRECHTEN gaat. Nederlandse politici nemen vrouwen en vrouwenrechten dus niet (erg) serieus. Dit is een ernstige zaak.
  • Sisterhood

Updates

2021-11-29 21:30:41 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2021-11-27 09:59:37 +0100

500 handtekeningen verzameld

2021-11-26 12:46:30 +0100

100 handtekeningen verzameld

2021-11-26 10:23:33 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-11-26 08:49:24 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-11-26 08:10:25 +0100

10 handtekeningen verzameld