Skip to main content

Aan: Pensioenfonds PFZW

PFZW, Nederzettingvrij!

Het PFZW draagt door hun beleggingen bij aan ernstige schendingen van het internationaal recht, in het bijzonder het humanitair oorlogsrecht en internationale mensenrechtenwetgeving. Ook handelt de pensioenfonds in strijd met het al lang bestaande standpunt van de Nederlandse regering en van de Europese Unie dat Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden illegaal zijn en een ernstige bedreiging voor het vredesproces vormen. Tenslotte handelt PFZW in strijd met het eigen beleggingsbeleid doordat zakelijke activiteiten in nederzettingen niet te verenigen zijn met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

De pensioenfondsen worden al jarenlang erop geattendeerd dat het middels investeringen in bedrijven die activiteiten in bezet gebied ontplooien actief bijdraagt aan de verzwakking van de internationale rechtsorde en de schending van de (mensen)rechten van de Palestijnse bevolking. Ook is PFZW regelmatig ertoe opgeroepen om het investeringsbeleid aan te passen. Het is daarom diep teleurstellend dat zij, ondanks deze waarschuwingen en oproepen, blijven volharden in zulke investeringspraktijken.

De ondertekenaars van deze petitie roepen het PFZW daarom met klem op om:
1. Actie te ondernemen om financiële steun aan bedrijven die actief zijn in nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden stop te zetten, ofwel door strikt tijdsgebonden engagement met deze bedrijven ofwel door verantwoorde desinvesteringen.
2. De betrokkenheid van bedrijven bij illegale nederzettingen in bezette gebieden expliciet als uitsluitingsgrond op te nemen in het investeringsbeleid.
3. Intensievere due diligence op het gebied van mensenrechten uit te voeren op alle bedrijven in het investeringsportfolio waarvan vermoedens bestaan dat ze betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden.
4. Dialoog aan te gaan met (vertegenwoordigers van) de Palestijnse bevolking om oplossingen te bieden voor eventuele schade die wordt veroorzaakt of waaraan wordt bijgedragen als gevolg van de investeringspraktijken van het pensioenfonds.
5. Samenwerking te zoeken met relevante actoren, zoals toezichthouders, brancheverenigingen, beleidsmakers en instellingen die normen en standaarden bepalen, om de naleving van mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht te bevorderen en te garanderen, maar ook om intensievere due diligence op het gebied van mensenrechten in door conflicten getroffen gebieden als industrienorm te stimuleren.

Op grond van het voorgaande verzoeken de ondergetekenden het bestuur van het PFZW om uiterlijk 1 juni 2024 op hun website kenbaar te maken welke stappen ondernomen zullen worden om gevolg te geven aan de bovenstaande oproep, en de deelnemers van het pensioenfonds tijdig hierover te informeren.

Waarom is het belangrijk?

Als deelnemers van het pensioenfonds PFZW, zijn wij ervan overtuigd dat duurzaam pensioensparen ook ethische en morele verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen.

Ondanks vele waarschuwingen, investeert PFZW al jarenlang in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Wij als deelnemers werken dag en nacht om anderen bij te staan, te helpen. Ons werk sluit alleen niet aan bij wat er met ons geld gebeurd. De investeringen van PFZW in de bedrijven die volgens de woorden van het Internationaal Strafhof (2004) illegaal zijn, maakt dat de deelnemers indirect medeplichtig zijn aan misdaden. Wij als deelnemers streven ernaar dat PFZW per direct zich terug trekt uit deze investeringen. Met daarbij een dringend verzoek niet alleen beleid, maar zeker ook praktijk aan te scherpen om andere investeringen elders volgens de Conventies van Geneve, het internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen uit te voeren.

Vind jij ook dat PFZW hiermee moeten stoppen? Onderteken dan deze petitie!

Over PFZW en de nederzettingen:
In 2014 heeft de ethische commissie van PGGM, de moeder van PFZW het advies gegeven om zorgvuldiger om te gaan met Israëlische beleggingen. PFZW gaf toen aan hier gehoor te zullen geven. In de loop der jaren bleek dat PFZW het advies toch had genegeerd en tot op heden voor 1 miljard euro aan beleggingen kent in Israël en in de illegale Israëlische nederzettingen.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn, met veel deelnemers uit zorg en welzijn die nu (opnieuw) geconfronteerd worden met de kennis dat hun geld gebruikt wordt voor dat burgers elders hun bestaansrecht wordt ontnomen. Hun huis, hun voedsel, hun water en ook hun leven. Allen strijdig met de VN SDG die PFZW aangeeft te ondersteunen met de woorden: ‘Beleggen in een betere wereld. Goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen en mensenrechten te respecteren.’

PFZW heeft aangegeven een onderzoeksrapport van Morningstar af te wachten. Alleen is recent een rapport over hen verschenen. Een rapport dat aangeeft dat het beleid van Morningstar meer komt vanuit aannames, dan de feiten. Feiten aangedragen door de VN, Internationale Gerechtshof, Human Right Watch en Amnesty Internationaal, dat Israël zich schuldig maakt aan vele schendingen [1].

[1]: https://www.morningstar.com/content/cs-assets/v3/assets/blt9415ea4cc4157833/blt4e8aba256cb91020/Expert_Report_Morningstar.pdf

Links

Updates

2024-04-07 17:39:32 +0200

500 handtekeningen verzameld

2024-04-02 23:08:38 +0200

100 handtekeningen verzameld

2024-04-02 18:50:21 +0200

50 handtekeningen verzameld

2024-04-02 17:51:31 +0200

25 handtekeningen verzameld

2024-04-02 17:04:55 +0200

10 handtekeningen verzameld