Skip to main content

Aan: Pensioenfonds ABP

ABP, Nederzettingvrij!

Het ABP Pensioenfonds draagt door haar beleggingen bij aan bedrijven die activiteiten ontplooien in bezette Palestijnse Gebieden bij aan ernstige schendingen van het internationaal recht, in het bijzonder het humanitair oorlogsrecht en internationale mensenrechtenwetgeving. Ook handelt het pensioenfonds in strijd met het al lang bestaande standpunt van de Nederlandse regering en van de Europese Unie dat Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden illegaal zijn en een ernstige bedreiging voor het vredesproces vormen. Tenslotte handelt ABP in strijd met het eigen beleggingsbeleid doordat zakelijke activiteiten in nederzettingen niet te verenigen zijn met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

Het ABP wordt er al jarenlang op geattendeerd dat het middels investeringen in bedrijven die activiteiten in bezet gebied ontplooien actief bijdraagt aan de verzwakking van de internationale rechtsorde en de schending van de (mensen)rechten van de Palestijnse bevolking. Ook is ABP regelmatig opgeroepen om het investeringsbeleid aan te passen. Het is daarom diep teleurstellend dat zij, ondanks deze waarschuwingen en oproepen, blijven volharden in zulke investeringspraktijken.

De ondertekenaars van deze petitie roepen het ABP daarom met klem op om:

1. Actie te ondernemen om financiële steun aan bedrijven die actief zijn in nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden stop te zetten, ofwel door strikt tijdsgebonden engagement met deze bedrijven ofwel door verantwoorde desinvesteringen.

2. De betrokkenheid van bedrijven bij illegale nederzettingen in bezette gebieden expliciet als uitsluitingsgrond op te nemen in het investeringsbeleid.

3. Intensievere due diligence op het gebied van mensenrechten uit te voeren op alle bedrijven in het investeringsportfolio waarvan vermoedens bestaan dat ze betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden.

4. Dialoog aan te gaan met (vertegenwoordigers van) de Palestijnse bevolking om oplossingen te bieden voor eventuele schade die wordt veroorzaakt of waaraan wordt bijgedragen als gevolg van de investeringspraktijken van het pensioenfonds.

5. Samenwerking te zoeken met relevante actoren, zoals toezichthouders, brancheverenigingen, beleidsmakers en instellingen die normen en standaarden bepalen, om de naleving van mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht te bevorderen en te garanderen, maar ook om intensievere due diligence op het gebied van mensenrechten in door conflicten getroffen gebieden als industrienorm te stimuleren.

Op grond van het voorgaande verzoeken de ondergetekenden het bestuur van het ABP om uiterlijk 1 juni 2024 op hun website kenbaar te maken welke stappen ondernomen zullen worden om gevolg te geven aan de bovenstaande oproep, en de deelnemers van het pensioenfonds tijdig hierover te informeren.

Waarom is het belangrijk?

Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen. Ondanks vele waarschuwingen doet het ABP dit toch door te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Wij streven ernaar dat ons pensioenfonds deze investeringen staakt en het beleid aanscherpt zodat dergelijke investeringen in de toekomst direct uitgesloten worden.

Vind jij ook dat ABP hiermee moeten stoppen? Onderteken dan deze petitie!

Over ABP en de nederzettingen:
Op 11 december 2023 verscheen het rapport Don’t Buy Into Occupation waaruit blijkt dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ca. US$2,85 miljard belegt in bedrijven – waaronder Cisco Systems, Motorola, Caterpillar en Booking Holdings – die economische activiteiten ontplooien in illegale Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden.
Overeenkomstig de Vierde Conventie van Genève, is het onder het humanitair oorlogsrecht verboden om (delen van) de eigen bevolking te vestigen in bezet gebied en onder het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof, geldt dergelijke vestiging als een oorlogsmisdrijf. De VN Veiligheidsraad heeft sinds 1979 meermaals de illegaliteit van Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden benadrukt en het Internationaal Gerechtshof oordeelde in 2004 dat dergelijke nederzettingen het internationaal recht schenden.
Tenslotte oordeelde de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten in 2023 nog dat nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden het internationaal recht schenden en resulteren in systematische schendingen van de mensenrechten van Palestijnen.

Links

Updates

2024-04-09 17:27:55 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2024-04-05 16:19:39 +0200

500 handtekeningen verzameld

2024-04-02 19:03:06 +0200

100 handtekeningen verzameld

2024-04-02 18:03:34 +0200

50 handtekeningen verzameld

2024-04-02 17:26:24 +0200

25 handtekeningen verzameld

2024-04-02 17:11:54 +0200

10 handtekeningen verzameld