• Het klimaat kan geen vertraging meer hebben.
  We zijn met die reductie dan pas half weg en hebben nog 20 jaar de tijd om die overige 50% weg te werken. De Tweede Kamer zal daarvoor opnieuw een flink aantal pakketten maatregelen voor de kiezen krijgen. Om te voorkomen dat er dan toch weer een situatie ontstaat waarbij maatregelen te veel worden gekort eisen wij van de, na de komende verkiezingen te vormen, Tweede Kamer dat die serieus naar de maatregelen gaat kijken en zo veel mogelijk beslist ten voordele van het klimaat! Onderteken de petitie aan de Tweede Kamer: Stem ten voordele van het klimaat, want als we het klimaat niet weten te redden hoeven we ons over andere zaken al helemaal niet meer druk te maken.
  51 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Hans (J.C.) van der Kraats
 • Alleen met een keurmerk bestrijd je Racisme & Discriminatie!
  Racisme en discriminatie is een groot probleem zowel nationaal en internationaal. Niets doen is geen optie, niet of onvoldoende effectief handelen ook niet. De charter diversiteit bijvoorbeeld werkt niet omdat het te vrijblijvend is. Nu is het van belang om erg consequent en systematisch het discriminatie en racisme probleem op te lossen, nadat jarenlang onderzoeksrapporten dit hebben aangetoond. De overheid streeft een sterkere aanpak na, de aanstelling van de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme en de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, een minister voor Armoedebestrijding en Rechtsbescherming zijn daarvan enkele voorbeelden. Discriminatie en racisme en hebben geleid tot toeslagenaffaire, etnisch profileren, antisemitisme, seksisme en racisme in de sport, media, onderwijs, overheid en semi-publieke organen, gebedshuizen (onderzoek ANBI-status en Nashville verklaring), politie (zie documentaire de blauwe familie), stagediscriminatie, onderwijsdiscriminatie, arbeidsdiscriminatie, discriminatie bij wonen en ga zo maar door. Discriminatie, racisme en uitsluiting dienen we met wortel en tak te verbannen. Laten we dat vervangen door een meer inclusieve samenleving, waar menselijkheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staan. Teken, deel en support onze petitie, zodat we dit burgerinitiatief rond de verkiezingen van 22 november 2023 naar de Tweede Kamer kunnen brengen!
  376 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Marjorie Pink Esajas
 • Herdenk de trans-Atlantische slavernij: een eigen monument in Groningen!
  Binnen de Afro-diaspora gemeenschap in Groningen wordt al 15 jaar gepleit voor een monument ter herdenking van de trans-Atlantische slavernij. De financiële rijkdom van Nederland is opgebouwd met bloed, zweet en tranen van tot slaaf gemaakten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. De nazaten van deze tot slaaf gemaakten hebben het recht om hier te zijn en daarmee ook het recht om te kunnen herdenken. Daarnaast worden zowel inwoners van provincie en stad als toeristen bewust gemaakt van de gedeelde geschiedenis en erfenis van Groningen én Nederland. Wij erkennen en begrijpen het leed van andere groeperingen die naast de trans-Atlantische slavernij ook zijn uitgebuit binnen het Nederlands koloniaal verleden. Een landelijk groeiend bewustzijn van een omvangrijk koloniaal verleden moet geen reden zijn voor het overschaduwen van het trans-Atlantische slavernijverleden. Het op één hoop gooien van deze geschiedenis doet het leed van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij tekort. Het ontneemt de mogelijkheid om als gemeenschap te herdenken en draagt bij aan het koloniale systeem dat juist moet worden ontkracht, door de gemeenschap zichtbaar een stem te geven. Het veralgemeniseren van ervaringen, rituelen, heling en identiteit neemt de mogelijkheid tot bezinning, verbinden en reflecteren weg. Daarbij is ook gebleken uit onderzoek dat Groningen vanuit het bestuurlijke betrokken is bij de WIC. Juist met het realiseren van een monument ter nagedachtenis aan de trans-Atlantische slavernij ontstaat erkenning. Wij willen meer zelfbeschikking en zeggenschap over de totstandkoming van een monument dat ons allen aangaat. Daarom vragen wij eenieder die ons hierin steunt deze petitie massaal te tekenen om onze wens kracht bij te zetten. De petitie overhandigen wij vervolgens aan het college van Burgemeester en wethouders en aan de raadsleden van de gemeente Groningen. Teken en deel deze petitie zodat wij laten zien dat er draagvlak is voor een monument ter nagedachtenis aan het trans-Atlantisch slavernijverleden vanuit de Groningse Gemeenschap!
  540 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door Wij Groningers vanuit alle lagen van de bevolking Picture
 • Een gelijkwaardige hypotheek voor mensen met een WGA-uitkering
  De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee opties: 1. Kun je 20% of minder van je oude loon verdienen en blijft dat in de toekomst bijna zeker zo, dan kom je in aanmerking voor een IVA-uitkering die volledig meetelt voor je hypotheekaanvraag. 2. Kun je 65% of minder van je oude loon verdienen en kun je (in de toekomst) weer (meer) werken, dan kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering die in geen enkel geval meetelt voor je hypotheekaanvraag. Ben je dus in de situatie dat je blijvend arbeidsbeperkt bent en je de rest van je werkzame leven recht houdt op een WGA-uitkering, dan telt al die tijd deze uitkering niet mee voor een hypotheekaanvraag, terwijl het al die tijd wel deel uitmaakt van je inkomen. De wet bepaalt dat een inkomen ‘vast en bestendig' moet zijn om mee te tellen bij een hypotheekaanvraag. Met een blijvende arbeidsbeperking, blijft het recht op de WGA-uitkering bestaan en is het dus ‘vast en bestendig'. De wet bepaalt dat voor mensen zónder vast inkomen, zoals ZZP’ers, gerekend mag worden met het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Als diezelfde regel niet geldt voor mensen met een arbeidsbeperking, wordt daar een discriminerend onderscheid gemaakt op basis van handicap of chronische ziekte. De wet bepaalt dat mensen met een handicap of chronische ziekte niet mogen worden gediscrimineerd. Om mensen die blijvend arbeidsbeperkt zijn een eerlijke kans te geven op de woningmarkt, moet de WGA-uitkering daarom meegenomen worden bij een hypotheekaanvraag. Geef mensen met een WGA-uitkering een gelijkwaardige hypotheek!
  56 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Patricia Herrijgers
 • Dringende actie vereist: Verleen onmiddellijke bescherming aan Soedanese vluchtelingen in Nederland!
  Laat ons beginnen met de waarschuwingen van internationale organisaties dat Soedan een onvoorstelbare humanitaire ramp zal ondergaan als de voortdurende oorlog niet permanent stopt. De hevige gevechten brengen de levens, de veiligheid en de zekerheid van burgers overal in Soedan ernstig in gevaar. De nieuwe escalatie van geweld verergert de reeds destructieve situatie en maakt dat mensen dringend hulp nodig hebben. Sinds de machtsstrijd tussen het Soedanese leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) vier weken geleden uitmondde in gevechten, zijn minstens 700 mensen gestorven en zijn duizenden gewond geraakt. De Soedanese bevolking is door deze gevechten welhaast tot een breekpunt gedreven, de schamele voedselvoorraad raakt op, de elektriciteit is afgesneden en vele ziekenhuizen zijn gesloten. Tot overmaat van ramp hebben meerdere hulporganisaties hun activiteiten opgeschort. Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft gemeld zich voor te bereiden op de vlucht van mogelijk tienduizenden mensen, waaronder kinderen, vrouwen en ouderen, naar buurlanden. De VN-vluchtelingenorganisatie stelde eveneens dat “het aanhoudende brute conflict inmiddels meer dan 100.000 Soedanezen heeft geforceerd om naar buurlanden te vluchten” en dat “minstens 20.000 Soedanezen zijn gevlucht naar Tsjaad vanuit Darfur”. De organisatie beschreef Darfur als “een van de regio’s die het meest is getroffen door het geweld in Soedan, waar bovendien de toenemende instabiliteit in de komende weken tot een veel grotere ontheemding kan leiden”. Het UNHCR heeft onlangs opgeroepen tot een eerlijke en efficiënte verwerking van asielaanvragen van Soedanese vluchtelingen en drong er bij staten op aan om de grenzen open te houden voor Soedanezen, terwijl die staten negatieve asielbeslissingen moeten opschorten. Dat betekent dat alle Soedanese vluchtelingen verblijfsrecht moeten krijgen, ook in Nederland. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft de aangewezen deskundige van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten in Soedan gevraagd om alle beschuldigingen van schendingen van de mensenrechten sinds 25 oktober 2021 te documenteren, inclusief die schendingen die voortvloeien uit het huidige conflict. De ondertekenaars stellen dat deze informatie essentieel is om de omvang van de situatie te begrijpen en te pleiten voor de nodige actie. We zien dat het Jeddah-akkoord voor Soedan, dat vorige week werd ondertekend door de partijen bij het conflict onder Amerikaans-Saoedische bemiddeling en verwelkomd door de internationale gemeenschap, geen staakt-het-vurenovereenkomst is, maar slechts een bevestiging van de toewijding aan internationale humanitaire wetten, het veiligstellen van hulpverlening en het herstellen van basisvoorzieningen, evenals het terugtrekken van troepen uit ziekenhuizen en klinieken. Helaas blijft de situatie in Soedan onstabiel: er zijn geen positieve signalen aan de horizon van een spoedig einde aan de gevechten en de mensen in Soedan leven nog elke dag in angst. Lichamen liggen verspreid op straat en onder de slachtoffers vallen ook vrouwen en kinderen. Het lijkt erop dat de stem van kogels de overhand heeft gekregen op de stem van wijsheid, op gezond verstand en op de verhevenheid van ons moederland en de veiligheid van haar burgers. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat het dilemma van de overgangsperiode is gelegen in het bestaan van meerdere machtsblokken en besluitvormingscentra. Bovendien is het de facto gezag noch gekozen, noch gedecentraliseerd, waardoor het niet in staat is om doorslaggevende beslissingen te nemen. Wij zijn met name bedroefd dat wederom hebzuchtige en op macht beluste mannen de behoeften en wensen van de Soedanese bevolking met voeten hebben getreden. In het aangezicht van dit tragische schouwspel heeft de wereld met belangstelling toegekeken naar hoe de betrokken landen zich haasten om hun diplomatieke missies en onderdanen uit Soedan te evacueren, wat bij velen de indruk wekte dat de crisis snel dreigt te verergeren. We betreuren echter met name te moeten zien dat terwijl deze landen zich haasten om hun staatsburgers uit Soedan te evacueren, zij het catastrofale schouwspel in dit land louter gadeslaan. De paradox is hier dat het merendeel van deze landen, in overeenstemming met hun belangen, steun verleent aan de twee strijdende partijen, het leger en de Rapid Support Forces. Wij zijn evenzeer geschokt te vernemen dat sommige van deze landen de invoering hebben uitgesloten van veilige en legale routes voor Soedanezen die de oorlog ontvluchten om asiel aan te vragen op hun grondgebied. Zie onze brief aan de Tweede Kamer hier: https://www.degoedezaak.org/wp-content/uploads/2023/05/PETITIE-AAN-HET-NEDERLANDSE-PARLEMENT.pdf
  255 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Legal Department Picture
 • Amsterdam, kap met kolen!
  We zitten middenin een klimaatcrisis – iets wat de gemeenteraad in 2019 al heeft onderkend. We stevenen af op catastrofale klimaatontwrichting. Hoe verder de temperaturen stijgen, hoe ernstiger de gevolgen zullen zijn. Het enige dat we hoeven doen om de ergste scenario's te voorkomen, is onze uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul te reduceren – niet in 2030 of 2050, maar nu! Elk tiende graad opwarming die we voorkomen, voorkomt grotere ellende. In Parijs is afgesproken om te proberen de opwarming tot 1,5 graden te beperken. Waarom? Omdat we bij boven 1,5 graden de opwarming niet meer zelf in de hand hebben. Dan worden kantelpunten getriggerd die zelf voor een enorme uitstoot van broeikasgassen gaan zorgen: het smelten van de poolkappen, het ontdooien van de permafrost en het uitdrogen van het Amazone-regenwoud bijvoorbeeld. In de Amsterdamse haven worden jaarlijks miljoenen tonnen steenkool overgeslagen, verantwoordelijk voor de uitstoot van tientallen megaton CO2. Dat is niet te rijmen met de klimaatambities van Amsterdam, en is in het licht van de existentiële crisis waar we mee te maken hebben, niet uit te leggen en ronduit onverantwoordelijk. Kolen hebben het grootste aandeel in de CO2-uitstoot, maar het kleinste aandeel in de energiemix. Kappen met kolen is dus een no-brainer.
  880 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Peter Jamin Picture
 • Herdenk de Trans-Atlantische slavernij: tijd voor één apart monument in Den Haag!
  De financiële rijkdom en huidige staat van Nederland is opgebouwd met de bloed, zweet en tranen van de voorouders van nazaten van tot slaafgemaakten uit Suriname en het Caribisch Koninkrijk. De nazaten hebben het recht om hier te zijn, wat zich vertaald naar bezinning, herdenking, het uiten van rituelen en de opbouw van empatisch vermogen. Door een monument omtrent de Trans-Atlantische slavernij monument Haagse inwoners en passanten in levende lijve bewust gemaakt met de gedeelde geschiedenis en erfenis van Den Haag én Nederland.
  567 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door The Black Hague Experience Picture
 • Pak de wooncrisis in Arnhem aan!
  Een betaalbare woning vinden in Arnhem is ontzettend lastig. Het is dus van enorm belang dat het gemeentebestuur zich inzet om er voor te zorgen dat iedereen die in Arnhem woont of wil wonen dat kan. Daarom willen we van het College van Burgemeester en Wethouders in detail horen hoe zij van plan zijn deze problematiek op te gaan lossen. Onderteken deze petitie en steun onze vragen aan het Arnhemse gemeentebestuur!
  129 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Maik Groeneveld
 • Zorg voor Aardebeschermer Castricum
  Om te voorkomen dat vreedzame demonstranten gecriminaliseerd worden.
  418 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Cora Schipma
 • Universiteit Leiden en TU Delft: verbreek alle banden met fossiele bedrijven!
  Universiteiten zouden een van de leiders moeten zijn in het aanpakken van deze existentiële uitdaging. We hebben onderzoek nodig dat onze visies voor een eerlijke en welvarende maatschappij voedt en de obstakels wegneemt om deze visie te realiseren. Universiteiten moeten plekken creëren voor studenten om radicale, nieuwe ideeën te ontwikkelen en de handvatten aanbieden die ze nodig hebben om onze samenleving te transformeren.  Maar in plaats daarvan zijn ze afgeleid met recycling en minder papier gebruiken. Of erger, ze werken nog samen met fossiele bedrijven aan "groene" technologie die wordt ontwikkelt om het business model van deze bedrijven en de consumptie patronen waar ze geld aan verdienen in stand te houden. Dit is niet goed genoeg.  Daarom eisen we: 1. Stop fossiele subsidies en geef dit geld uit aan onderwijs en onderzoek: - De kwijtschelding van ons studieschuld en gratis OV voor alle studenten, ongeacht nationaliteit en studie niveau.  - Beëindig de bestaansonzekerheid van universitair personeel door betere arbeidsomstandigheden te creëren en vaste contracten te geven aan staf dat structureel werk doet.  2. Verbreek de banden met de fossiele industrie en wees volledig transparant over de huidige samenwerking met deze industrie:  - Geen bestuurders en onderzoekers die mogelijke belangenverstrengeling hebben door andere functies en links met de fossiele industrie.  - Geen invloed van fossiele bedrijven op onderzoek. TU Delft moet al het onderzoek stoppen dat de fossiele industrie levend houdt, incl. valse duurzame oplossingen.  - Geen plek voor fossiele bedrijven op bedrijven dagen en andere wervingsevenementen.  3. Word een leider in de aanpak van de klimaatcrisis: - Open meer ruimte voor klimaatactie: geef studenten organisaties en green offices meer invloed op beleid en verduurzaming van de universiteit.  - Integreer klimaatonderwijs in alle curricula.  - Geef gratis klimaatonderwijs aan iedereen in de samenleving die dat wil volgen. Blijf op de hoogte: Volg onze whatsapp broadcast: https://chat.whatsapp.com/LXkPsLiU2NR12yuGHxIhuS Volg ons op instagram: https://www.instagram.com/endfossil.lu.tud/ -- ENGLISH -- The planet is on fire, drowning in floods and plagued by pandemics. People all over the world, especially in the Global South, are dying as a result. The world's leading scientists called for a radical transformation of our economy, politics and society in a report by the Intergovernmental Panel on Climate Change. In the next 10 years.  Universities should be leading the way as we face this existential challenge. We need research that helps shape our visions of a just and prosperous society and removes the barriers to achieving them. Universities must create spaces for students to nurture radical new ideas and provide the tools they need to be a part of transforming our society.  Instead our universities are distracted with recycling programmes and reducing paper waste. Or worse, they work with fossil fuel companies on "green" technologies that serve to protect the companies' business models and the consumption patterns that they profit from. This is not good enough.  ​​​​​​​That is why demand: 1. Stop fossil subsidies and redirect funds into education and research: - Cancel student debt and make public transport free for all students, independently of nationality or level of education. - End precarisation of university staff by creating better working conditions and offering permanent contracts to staff performing structural work. 2. Cut ties with the fossil industry and be completely transparent about the current state of cooperation with the industry: - No high-level university position covered by people with conflicts of interest with links to the fossil fuels industry. - No influence of fossil companies in research at all. TU Delft must stop any research that keeps the fossil fuel industry alive, including false sustainable solutions. - No place for the fossil fuel industry at career fairs and other recruitment events at university. 3. Take on the role of academic leaders:  - Open more spaces for climate action: give students organisations and green offices more power in making the university sustainable. - Integrate climate education in all curriculums. - Offer free climate education to the public. For the latest updates: Join our Whatsapp Broadcastgroup https://chat.whatsapp.com/LXkPsLiU2NR12yuGHxIhuS Follow us on Instagram https://www.instagram.com/endfossil.lu.tud/
  321 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Pieter Sellies
 • Laat Shell niet wegkomen met een corruptieschandaal!
  Shell en andere verdachten, waaronder de Italiaanse oliemultinational Eni, werden in Italië al vervolgd omdat zij 1,1 miljard aan steekpenningen zouden hebben betaald om het olieveld aan de Nigeriaanse kust in handen te krijgen. Maar in 2021 werden alle verdachten vrijgesproken in een zeer controversieel vonnis. Nog vreemder is dat de Italiaanse aanklager die de zaak in eerste instantie had geopend niet meer de kans kreeg om in hoger beroep te gaan tegen Shell. Hij werd vervangen. Het beroep is hierna ingetrokken. Door regels tegen dubbele vervolging is vervolging van Shell in Nederland voor het verschaffen van 1,1 miljard dollar aan steekpenningen onmogelijk. Het OM wilde Shell vervolgen, maar omdat Italiaans bedrijf ENI waarmee zij samenwerkte al (zonder consequenties) is vervolgd, kan dit nu niet. Er zijn ook andere misdrijven, zoals witwassen van geld, bedrog en diefstal, die nu helemaal niet vervolgd worden. Dat is een probleem! Het OM kan kiezen om deze misdrijven alsnog te vervolgen en een rechtvaardig vonnis af te dwingen. Shell komt al decennia weg met het vervuilen van de planeet op gigantische schaal. Doormiddel van ontkenning, greenwashing en corruptie pompt het al sinds begin vorige eeuw tonnen aan CO2 in de lucht. Daarom moeten we Shell aanpakken op alle mogelijke manieren. Laten we iedereen eraan herinneren dat zelfs Shell gerechtigheid niet kan ontlopen en teken de brief! Wil je meer weten? Kijk dan hier: https://www.degoedezaak.org/shells-corruptieschandaal-opl245 BONDGENOTEN: Extinction Rebellion ASEED Fossielvrij NL Transnational Institute ShellMustFall Fridays for Future NL
  327 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door DeGoedeZaak Picture
 • Maak openbaar vervoer toegankelijk!
  Waarom is dit belangrijk? Voor gehandicapte mensen is zonder problemen van A naar B reizen niet gegarandeerd. Ze ervaren veel problemen wanneer ze ergens naar toe willen reizen, of stranden zelfs. Om de reis te regelen moet een gehandicapte persoon veel extra werk doen in vergelijking met andere medereizigers, om vervolgens tussen koffers en fietsen gezet alsof ze geen reizigers zijn maar bagage. Gehandicapte mensen moeten ook gewoon hun dingen kunnen doen. Naar hun werk kunnen. Naar het ziekenhuis. Of gewoon eens op stap kunnen naar een event. Openbaar vervoer is ontoegankelijk vervoer echter, en ook dingen als valys (gespecialiseerd vervoer voor gehandicapte mensen) komen met veel problemen en ontoegankelijkheid. Gehandicapte mensen worden zo steeds verder geisoleerd. Lees de rest van onze eisen: https://medium.com/@SlaapkamerActivist/maak-ontoegankelijk-vervoer-weer-openbaar-vervoer-c8ab1caf3917
  5.978 van 6.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jacquie Davis